หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
552653 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 75
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7598
ข่าวประจำวัน : สธ.โชว์ผลงานเด่น 4 เดือนต่อสนช.ยกเลิก30บาท/บังคับใช้สิทธิบัตร

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 9 กุมภาพันธ์ 2550 14:37 น.
       “หมอมงคล” แถลงผลงานที่โดดเด่นช่วง 4 เดือน ต่อสนช.ยกเลิกเก็บ 30 บาท บังคับใช้สิทธิบัตรผลิตยาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง เป็นต้น พร้อมทำสมุดปกขาวแจงการใช้สิทธิบัตรต่อสาธารณะเพื่อคนที่ไม่เข้าใจ ขณะที่สนช.ส่งร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกบประกอบการพิจารณาควบคู่คาดเข้าสู่การพิจารณาของสนช.14 ก.พ.นี้
       


นพ.มงคล ณ สงขลา
       วันนี้ (9 ก.พ.) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานสาธารณสุขและประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน นำโดยท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผลการดำเนินงานในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา
       
       นพงมงคล กล่าวว่า ผลงานของกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ตุลาคม 2549-มกราคม 2550 ประสบผลสำเร็จโดดเด่นหลายด้าน เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียม 30 บาทโครงการหลักประกันสุขภาพ เพิ่มค่ารายหัวเป็น 1,899 บาท/คน/ปี และตั้งศูนย์แพทย์ชุมชน 21 แห่ง จะเริ่มทยอยเปิดในเดือนเมษายน 2550 เป็นต้นไป รวมทั้งการผลิตยาโดยบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ ได้แก่ ยาต้านไวรัสเอดส์ คือยาเอฟฟาไวแรนซ์(Effavirenz) และยาคาเลตตร้า (Kaletra) ยาสลายลิ่มเลือดคือ ยาพลาวิกซ์ (Plavix) นอกจากนั้น เช่น การตั้งศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) แก้ปัญหาภาคใต้ โดยเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดทำโครงการระดมน้ำใจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือญาติเจ้าหน้าที่ใน การรณรงค์สร้างกระแสการหยุดยั้งการดื่มแอลกอฮอล์ ผลักดันพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติสำเร็จเมื่อ 4 มกราคม 2550 รวมทั้งการเร่งรัดนโยบายการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงและผลักดันกฎหมายต่างๆ ให้ทันสมัยอีก 10 ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ…. ,พ.ร.บ.ยา, พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์, พ.ร.บ.การสาธารณสุข, พ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์, พ.ร.บ.สถานพยาบาล, พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชนก,พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขพ.ร.บ.การวิจัยสุขภาพ, พ.ร.บ.การแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน และการรับรองคุณภาพ
       
       นพ.มงคล กล่าวต่อว่า นโยบายที่มอบให้ดำเนินงานในปี 2550 มี 10 ข้อ ได้แก่ 1.สนับสนุนด้านนโยบาย ทรัพยากร และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2.พัฒนายุทธศาสตร์และกลไกจำเพาะด้านสุขภาพ สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.พัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สมประโยชน์ของทุกฝ่าย พัฒนาการมีส่วนร่วม ระบบคุณภาพความปลอดภัยของการบริการ และผลักดันการออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายแก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการระดมศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนงานร่วมกัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
       
       5.สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของกระบวนการสุขภาพภาคประชาชน และการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้งยามปกติและฉุกเฉิน 7.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ยึดหลักสร้างนำซ่อม 8.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 9.ส่งเสริมสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ10.ส่งเสริม สนับสุนน การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในวงการด้านสุขภาพทุกระดับ เน้นระบบคุณธรรม วัฒนธรรมเรียบง่าย สมานฉันท์ และการบริหารแบบมืออาชีพที่มีความเป็นธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
       
       ขณะที่นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสรุปผลการประชุมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้สนช.สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาและเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ในเร็วๆ นี้ โดยสนช.แจ้งว่าสนช.ได้มีการเข้าชื่อ 28 รายชื่อเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ และนำมาพิจารณาควบคู่กับร่างพ.ร.บ.ฉบับของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสนช.เห็นด้วยในการผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน
       
       นพสุพรรณ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการบังคับใช้สิทธิที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินการของสธ.ถูกต้องมาถูกทิศทางแล้ว แต่จะต้องชี้แจงต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยมอบหมายให้นพ.วิชัย โชควิวัฒนในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมจัดทำสมุดปกขาวเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างระเอียดในทุกประเด็น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงการตั้งโรงงานวัคซีนและการเบิกค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางซึ่งกระทบกับผู้ที่เกษียรข้าราชการที่บางส่วนทำงานในภาคเอกชนและต้องใช้สิทธิประกันสังคมทำให้เสียสิทธิข้าราชการไป โดยเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบและหาทางแก้ไข

ข่าวประจำวัน : 9 February 2007
แหล่งที่มา ผู้จัดการ
อ่าน 240

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω