หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
431531 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 57
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7640
ข่าวประจำวัน : 1มี.ค.สปสช.จ่าย ชดเชยผู้ให้-รับบริการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า สปสช.ได้ออกเป็นข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2550 โดยเป็นเงินกองทุน สปสช.จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการหรือทายาท ในกรณีได้รับความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข โดยต้องเป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

นพ.มงคล กล่าวถึงอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือว่า มี 3 ระดับ คือ 1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายไม่เกิน 2 แสนบาท 2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายไม่เกิน 1.2 แสนบาท 3.บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 5 หมื่นบาท ยกเว้นในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจได้เป็น 2 เท่า โดยผู้รับบริการหรือทายาทมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั้งนี้ต้องยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย โดยจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยในทุกจังหวัด ซึ่งการพิจารณาจะกระทำให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน

"ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีกองทุนชดเชยความเสียหายทางการแพทย์ให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2549 มีผู้รับบริการเสียหาย 371 ราย ได้รับชดเชย 36 ล้านบาท ในส่วนผู้ให้บริการ ที่ผ่านมา มีแพทย์-พยาบาล ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ ติดเชื้อโรค แต่ระบบการเยียวยายังไม่มี" นพ.มงคลกล่าว

หน้า 10

ข่าวประจำวัน : 13 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 214

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω