หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108208 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 48
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 8941
ข่าวประจำวัน : KUS-SI แบบคัดกรองเด็กสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม

ปัจจุบัน เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม ยังขาดการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของเด็ก เนื่องจากสังคมยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง 


 และที่สำคัญคือยังขาดเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการประเมิน คัดแยก และวินิจฉัยที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริง


 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้” เพื่อสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสำหรับการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้


 ผลงานวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยสามารถสร้างแบบคัดครองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 6-13 ปี 11 เดือน เพื่อใช้ในการคัดกรองนักเรียน 5 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มอาการภาวะสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ และภาวะออทิซึม
 แบบคัดกรองดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า KUS-SI เป็นชื่อย่อของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศิริราช ต้นสังกัดของนักวิจัยที่ร่วมกันคิดค้นแบบคัดกรองดังกล่าว 


 KUS-SI เป็นแบบคัดกรองที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย โดยสร้างขึ้นตามกระบวนการมาตรฐานในการสร้างเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา นับเป็นเครื่องมือการคัดกรองที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดคัดกรองทีเดียวสามารถเห็นทั้งปัญหาการเรียนรู้สมาธิสั้นและออทิซึม 


 ผศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ จากมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “แบบคัดกรองดังกล่าว ช่วยให้ครูสามารถประเมินและเข้าใจได้ว่าเด็กมีพฤติกรรมเข้าข่ายสมาธิสั้น ออทิซึม หรือมีปัญหาการเรียนรู้หรือไม่ เพื่อที่ครูจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง อย่างไรก็ดีแบบคัดกรองดังกล่าวเป็นเพียงแค่การประเมินเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย ผู้นำเอาแบบคัดกรองไปใช้ต้องระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงการตีตราว่าเด็กเป็นโรคอะไร”


 ก่อนนำแบบคัดกรองไปใช้ควรเข้ารับการอบรมก่อน เพราะถึงแม้ว่าแบบคัดกรองดังกล่าวจะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย แต่ก็มีเรื่องของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง การประเมินผลออกมาเป็นการชี้อนาคตของชีวิต จึงจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้


 จากความสำเร็จของโครงการวิจัยทำให้มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา ให้สามารถนำเอาแบบคัดกรองดังกล่าวไปใช้ เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้


  และในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของแบบคัดกรองดังกล่าว เตรียมนำเอาแบบคัดกรองไปใช้คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


    เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียนออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐต่อไป


     KUS-SI นับเป็นแบบคัดกรองฉบับแรกที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อนำไปใช้จริงอาจพบข้อจำกัดบางประการ หรืออาจมีคำถามบางข้อที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและเข้ารับการอบรมก่อนนำแบบคัดกรองไปใช้ เพื่อจะได้มีการติดตาม และนำเอาข้อมูลกลับมาพัฒนาให้แบบคัดกรองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


 นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะมีการคิดค้นแบบคัดกรองให้  เหมาะสมสำหรับเด็กอนุบาล หรือเด็กมัธยม และอาจจะมีการคิดค้น แบบคัดกรองให้บุคลากรทางการแพทย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย.

ศศิมา ดำรงสุกิจ
article@dailynews.co.th

ข่าวประจำวัน : 14 May 2007
แหล่งที่มา เดลินิวส์
อ่าน 2860

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω