หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108208 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 71
 
Hot Issue : มาตรการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)


มาตรการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)

-----------------------------------------------------------------

1. สถานการณ์สารกาเฟอีน

1.1 การค้าภายในประเทศ

                การค้าสารกาเฟอีนโดยปกติไม่มีการค้าหรือจำหน่ายโดยตรง  จะอยู่ในรูปของสารผสมในอาหาร  เครื่องดื่ม  และยา  ได้แก่  ชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อคโกแลต  น้ำอัดลมประเภทโคล่า   เครื่องดื่มชูกำลัง  และช็อคโกแลต   ในปัจจุบันความนิยมดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้มีมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  การดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนผสมอยู่มักมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ลดความง่วงนอน  กระตุ้นให้ความคิดแล่นไหล  ลดความเหนื่อยล้า  เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า  และกระฉับกระเฉงดื่มเพื่อดับกระหายน้ำ  ดื่มเพื่อเข้าสังคม  ดื่มตามกระแสนิยม  หรือบางครั้งดื่มเพื่อลดความเบื่อหน่าย เช่น  การรอคอย  พฤติกรรมในการบริโภคกาเฟอีนจะแตกต่างกันตามอายุของผู้บริโภค  ในเด็กจะมีการดื่มน้ำอัดลมประเภท  โคล่า  โกโก้  และรับประทาน  ช็อคโกแลต  วัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำอัดลมประเภทโคล่า  และกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม  ซึ่งเป็นไปตามกระแสนิยม  การชักจูงและโฆษณา  ผู้ใหญ่วัยทำงานนิยมดื่มชา  กาแฟ  ส่วนการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนิยมกันอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่  สำหรับยาที่มีกาเฟอีนผสมอยู่ได้แก่  ยารักษาโรคไมเกรน  และยาแก้หวัด – แก้แพ้

                ผลิตภัณฑ์ที่มีกาเฟอีนผสมอยู่มีการจำหน่ายในหลายรูปแบบ ได้แก่

                                - กาแฟผงสำเร็จรูป (ตารางที่ 2)

                                - กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม (ตารางที่ 2 และ 3 )

                                - น้ำอัดลมประเภทโคล่า (ตารางที่ 2 และ 5 )

                                - เครื่องดื่มชูกำลัง  (ตารางที่ 4)

                                - ขนนหวานประเภทช็อคโกแลต (ตารางที่ 2)

                                - ยาต่างๆ  (ตารางที่ 6)

                 ปริมาณกาเฟอีนที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและยาประเภทต่างๆ  ปรากฏตามตารางที่ 2-6 ข้อน่าสังเกตและน่าเป็นห่วงในขณะนี้ก็คือมีการแข่งขันอย่างรุนแรงทางการค้าผลิตภัณฑ์ที่มีกาเฟอีนและมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  งบประมาณในการโฆษณาในสื่อต่างๆ ของสินค้าเหล่านี้มีมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท การควบคุมจะเข้มงวดเฉพาะกับเครื่องดื่มชูกำลังเท่านั้น  โดยเครื่องดื่มประเภทนี้ต้องมีฉลากบ่งบอกถึงปริมาณกาเฟอีนและการโฆษณาจะต้องระบุว่าห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด  (ซึ่งเทียบได้กับการบริโภคกาเฟอีนวันละ  100  มิลลิกรัม) แต่ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีปริมาณของกาเฟอีนในการบริโภคต่อครั้งใกล้เคียงหรือมากกว่าเครื่องดื่มชูกำลังกลับไม่ต้องแสดงปริมาณของกาเฟอีนในภาชนะบรรจุ  และไม่มีข้อห้ามในการโฆษณาว่าห้ามดื่มเกินวันละกี่ถ้วยหรือกี่กระป๋อง  ขณะนี้มีข้อมูลว่าการดื่มกาแฟที่ชงจากกาแฟคั่วบดหรือกาแฟผงสำเร็จมีแนวโน้มที่ลดลงในอนาคต  เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคิดว่าการดื่มกาแฟอาจไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่การดื่มกาแฟในรูปแบบกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

1.2 การนำเข้า-การส่งออก

                1.2.1 การนำเข้า

                        1) เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตสารกาเฟอีน (Caffeine) ขึ้นใช้ได้เองภายในประเทศดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม  เครื่องดื่มชูกำลังและยาบางประเภท   สถิติจากกรมศุลกากรปรากฏว่าปริมาณการนำเข้าสารกาเฟอีนประมาณปีละ 100-200 ตัน มูลค่าประมาณ  50-80 ล้านบาท  แหล่งนำเข้าสำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สหราชอาณาจักร  และฮ่องกง

                        2) ปริมาณ-มูลค่าการนำเข้าสารกาเฟอีนในช่วง ปี  2543 - เดือนพฤษภาคม 2545  กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีการกำหนดมาตรควบคุมการนำเข้าสารกาเฟอีน  แต่มีการควบคุมโดยหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรการยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการควบคุมของรัฐบาล   รัฐบาลจึงให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึงสินค้า  ..  2522    ออกประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์  กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมสารกาเฟอีนเพิ่มเติม  ตั้งแต่วันที่ 25  มิถุนายน 2545  เป็นต้นมา  สำหรับปริมาณการนำเข้าในปี 2544 รวมทั้งสิ้น  132.601 ตัน  มูลค่ารวม  58.31 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2543 ในอัตราร้อยละ 35.85  และร้อยละ 24.28  ตามลำดับ  ในปี 2545 ซึ่งได้มีการออกประกาศ ระเบียบควบคุม และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าสารกาเฟอีน  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลโดยเด็ดขาด  กาเฟอีนซึ่งเป็นสารที่ใช้ผสมในการผลิตยาเสพติดประเภทยาบ้าที่สำคัญ  จึงเข้าข่ายต้องกำหนดมาตรการควบคุมทั้งการนำข้า-ส่งออก  การครอบครอง  และการจำหน่าย  ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฎว่าปริมาณการนำเข้าลดลงเหลือเพียงรวม  115.997 ตัน  มูลค่า 49.13 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2544 ในอัตราร้อยละ12.52  และ 15.74  ตามลำดับ  ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  รายละเอียดปริมาณ  และมูลค่าการนำเข้าตามตารางที่ 7

ปริมาณและมูลค่าการขออนุญาตนำเข้าสารกาเฟอีน ปี 2545 และปี 2546

   เดือน   ปริมาณ (..) มูลค่า(บาท)

 ปี 2545

 กรกฎาคม 20,000.00 966,136.80
  สิงหาคม 4,015.85 1,576,655.20
  กันยายน 13,500.00 3,895,009.83
  ตุลาคม 4,100.00 1,228,931.13
  พฤศจิกายน 23,050.00 12,634,931.90
  ธันวาคม 6,099.30 2,553,416.50
  รวม 52,765.15 22,855,081.36

ปี 2546

มกราคม 12,450.00 3,352,709.58
  กุมภาพันธ์ 7,600.00 2,165,769.23
  มีนาคม 21,850.00 6,109,226.93
  รวม 41,900.00 11,627,705.74

               ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

 

                        จากปริมาณการขออนุญาตนำเข้าสารกาเฟอีนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2545  ซึ่งเป็นช่วงแรกของการกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม รวมทั้งสิ้น 52.77 ตันมูลค่ารวม  22.86 ล้านบาท  เทียบกับปี 2546 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  เพียง 3 เดือน ปริมาณการขออนุญาตนำเข้ารวม 41.90 ตัน  มูลค่ารวม 11.63 ล้านบาท  ปี 2546 ปริมาณการขออนุญาตนำเข้าเฉลี่ย 13.97 ตัน/เดือน  เปรียบเทียบกับ ปี 2545 ปริมาณขออนุญาตนำเข้าเฉลี่ย 8.80 ตัน/เดือน  ปริมาณการขออนุญาตนำเข้าต่อเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 58.75

                1.2.2 การส่งออก

                     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกาเฟอีนในแต่ละปีมีน้อยมาก  ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปในกลุ่มประเทศแถบเอเซีย  และส่งไปเพื่อการผลิตสินค้าของบริษัทในเครือซึ่งขยายการผลิตออกไปยังต่างประเทศ  ได้แก่  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  และเมียนมาร์  รายละเอียดตามตารางที่ 8

1.3 การลักลอบค้า

                การนำเข้าสารกาเฟอีนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแม้จะมีการกำหนดมาตรการควบคุมให้ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยบริษัทที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง  แต่มักจะมีการรั่วไหลจากกระบวนการหรือกลุ่มนักค้าที่จะพยายามสั่งซื้อจากบริษัทผู้นำเข้าแล้วลักลอบนำไปใช้ในแหล่งผลิตยาเสพติดต่อไป  ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งตลาด  และทางผ่านของยาเสพติดที่สำคัญในการส่งต่อไปยังประเทศที่สาม  เพราะประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่  มีประชาชนจำนวนมากกว่า 60 ล้านคน  อีกทั้งยังมีความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้  ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง  การสื่อสาร  การเงิน  การธนาคาร  และการอุตสาหกรรม  จากความเอื้ออำนวยของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  ทำให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านนิยมใช้เป็นแหล่งจัดหา  สารตั้งต้น  เคมีภัณฑ์  และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด  แล้วลักลอบลำเลียงส่งกลับไปให้แหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

                สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยทวีความรุนแรงจากการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างรวดเร็วทั้งปริมาณและพื้นที่แพร่กระจาย  โดยเฉพาะยาบ้า  และเฮโรอีน ซึ่งปรากหลักฐานแน่ชัดว่าแหล่งผลิตอยู่ในประเทศสหภาพพม่า  และสปป.ลาว ด้านที่ติดต่อกับพม่า  โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเสพติดประเภทเฮโรอีน  นอกจากนั้นกลุ่มผู้ผลิตยังขยายการผลิตจากเฮโรอีนสู่ยาเสพติดประเภทยาบ้าในพื้นที่ผลิตเดียวกัน  โดยอาศัยช่องว่างของสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศพม่า  และตลาดความต้องการยาเสพติดในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการแสวงหาผลกำไร  จากสถานการณ์ยาเสพติดที่รุนแรงดังกล่าวสำนักงาน ปปส.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปราบปรามพบว่า  การตัดโอกาสการลักลอบนำเข้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นในการผลิตที่จำเป็น  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดมิให้มีการลักลอบเข้าไปสู่พื้นที่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นมาตรการที่สำคัญในการหยุดยั้งการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดในประเทศดังกล่าวมิให้มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย

                ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการควบคุมสารตั้งต้นและสารที่ใช้ผสมในการผลิตยาเสพติดของรัฐบาลยึดถือหลักทีว่า “ไร้เคมีภัณฑ์สารตั้งต้น  ทำให้ปลอดยาเสพติด”  หากสามารถควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์  ซึ่งเป็นปัจจัยให้กับกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดได้รัฐบาลก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดอย่างได้ผล    ดังนั้นการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ด้วยมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามในประเทศ        จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่งในการควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทย  สำหรับสารกาเฟอีนจัดเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการผลิตยาเสพติดประเภทยาบ้า  โดยใช้ผสมกับหัวเชื้อ เมทแอมเฟตามิน แล้วจึงนำไปอัดเม็ด  ส่วนผสมของกาเฟอีนในยาบ้า 1 เม็ด  มีมากกว่า 50-60 มิลลิกรัม  หรือประมาณร้อยละ 60 ของน้ำหนัก  เหตุนี้กาเฟอีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับเมทแอมเฟตามิน  ซึ่งราคาต่ำกว่าสามารถลดต้นทุนในการผสมหัวเชื้อสารตั้งต้นเมท-แอมเฟตามิน เพื่ออัดเม็ดยาบ้าให้ได้จำนวนมากยิ่งขึ้น  ทั้งในแง่ของผู้เสพยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีฤทธิ์ของการเสพที่ต่อเนื่อง  ที่ผ่านมารัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการจับกุมการลักลอบนำเข้ากาเฟอีนอย่างต่อ เนื่องดังนี้

 

ผลการสกัดกั้นและจับกุมการลักลอบนำสารกาเฟอีนสู่แหล่งผลิต

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ปริมาณ(..) สถานที่จับกุม
1 1 มีนาคม 2544 3,000 .สังขละ จ.กาญจนบุรี
2 17 กันยายน 2544 2,964 .เทิง  .เชียงราย
3 21 กันยายน 2544 2,400 .สาย จ.เชียงราย
4 14 ธันวาคม 2544 1,500 .เชียงแสน จ.เชียงราย
5 27 ธันวาคม 2544 3,000 .เชียงแสน จ.เชียงราย
6 15 กุมภาพันธ์ 2545 2,095 .ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
7 27 กุมภาพันธ์ 2545 500 .สาย จ.เชียงราย
8 19 มีนาคม 2545 2,000 .ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
9 30 เมษายน 2545 1,000  เขตบางบอน   กทม.

               ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด

 

2. มาตรการควบคุม

2.1  เหตุผลความจำเป็นของการกำหนดมาตรการ

                2.1.1   สืบเนื่องจากผลของการแพร่ระบาดของยาเสพติด และรัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งด่วนตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์   2544 [1]  ให้มีการควบคุมการนำเข้าสารเคมีที่อาจนำไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด และเสริมสร้างกลไกภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติด  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 119/2544  เรื่อง  แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด  และมีคำสั่งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด  ที่  2/2545  ลงวันที่  25  มกราคม  2545  แต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมตัวยาและสารเคมีขึ้น   โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน [2] และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544  กำหนดให้มีการควบคุมการนำเข้าสารกาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสม โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการตรวจสอบ  กลยุทธ์การนำเข้าและการใช้สารดังกล่าว

                2.1.2. องค์การสหประชาชาติได้ยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อประสาท ค..1988 ( United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances, 1988) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาแล้ว   และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2545  เป็นต้นไป  การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายภายในประเทศ  และปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสารเคมีที่กำหนดให้ในอนุสัญญา

2.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม

                องค์ประกอบของคณะทำงานด้านการควบคุมตัวยาและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตแบ่งคณะทำงานออกเป็น 2 สายงาน คือ

                        1)  คณะทำงานด้านการควบคุมตามกฎหมาย ได้แก่

                                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                -  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

                                -   กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

                                กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

                        2คณะทำงานด้านการติดตาม ตรวจ และศึกษาการวิเคราะห์

                                -  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                                -  สำนักนายกรัฐมนตรี

                                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                                กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง

                                กระทรวงกลาโหม   

                                กระทรวงมหาดไทย

                                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

                                องค์การเภสัชกรรม   กระทรวงสาธารณสุข

2.3  แนวทางปฏิบัติในการควบคุม

                กาเฟอีน  เป็นสารที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น  ยา  เครื่องดื่ม  และกระดาษพิมพ์เขียว  ทั้งยังมีการลักลอบนำไปผลิตยาเสพติด  จึงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้ควบคุมหลายฉบับ  ดังนี้

                        1) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  .. 2522

                        2) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  .. 2518

                        3) พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์  .. 2495

                        4) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  .. 2535

                        5) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.. 2522

                        6) พระราชบัญญัติศุลกากร  .. 2468

                        7) พระราชบัญญัติยา  .. 2510

                        8) พระราชบัญญัติอาหาร  .. 2522

โดยมีมาตรการในการควบคุมเข้มงวดตั้งแต่ก่อนนำเข้า-ส่งออก  การนำเข้า-ส่งออก  การขนย้าย  การใช้และเปลี่ยนแปลงสภาพภายในประเทศ  ดังนี้

                2.3.1  ก่อนการนำเข้า-ส่งออก  กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตนำหรือสั่งสารกาเฟอีนเข้ามาเพื่อผลิตยาหรืออาหาร ตามพระราชบัญญัติยา พ.. 2510  หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.. 2522  ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  หรือพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  .. 2535  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรณีนำเข้ามาผลิตกระดาษพิมพ์เขียว  หรือหนังสือแจ้งข้อมูลขอส่งออก  กรณีขอส่งออก        

                2.3.2  การนำเข้า-ส่งออก   กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาซึ่งสินค้า พ.. 2522   ของกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  โดยมีประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุม 4 ฉบับ  คือ

                        - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน  (Caffeine) .. 2545  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2545

                        ระเบียบกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน ( Caffeine)  .. 2545   ลงวันที่  25  มิถุนายน  25                              

                        - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การส่งออกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน  (Caffeine)  .. 2545  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2545

                        ระเบียบกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน ( Caffeine) .. 2545  ลงวันที่  8 พฤศจิกายน  2545 

                2.3.3  ก่อนการส่งออก/หลังการนำเข้า  ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตขนย้าย  มีไว้ในครอบครอง เปลี่ยนแปลงสภาพ  ตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.. 2495  ของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   และจัดทำบัญชีการนำ  หรือสั่งสารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักร  เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณีทุก 4 เดือน

 

3. ขอบเขตการควบคุม

                กำหนดให้สารกาเฟอีน  ชื่อทางเคมี 3,7 -Dihyro-1,3,7 trimethyl- 1 H –2,6-ione;1,3,7-trimethylxanthine; 1,3,7-trimethyl-2, 6-di-oxopurine ; caffeine;thein ; guaranine ;  methyltheobromine; สูตรทางเคมี  C2 H10 N4 O2  และเกลือของสารดังกล่าว ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประกาศ ที่ 2939.30  และ 3003.40  ยกเว้นอนุพันธ์สารกาเฟอีน และยาสำเร็จรูปที่มีสารกาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา     กระทรวง

สาธารณสุข  เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักร

 

4. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการส่งออกและนำเข้า

                การส่งออกไปนอกหรือนำสารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ประกอบการต้อง ยื่นคำร้องขออนุญาตส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร  พร้อมหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือหนังสือรับรองการนำหรือการสั่งสารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักร  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี พร้อมบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma  Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียด การซื้อขายสินค้า

 

5. แนวปฏิบัติในการขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้และเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน

                นอกจากมาตรการควบคุมนำเข้า - ส่งออกซึ่งสารคาเฟอีนแล้วภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดแล้ว  กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการกำหนดให้สารกาเฟอีนและเกลือของสารกาเฟอีนเป็นโภคภัณฑ์ควบคุมและกำหนดมาตรการห้ามการนำ  ขนย้าย  จำหน่าย  มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีนและเกลือของสารดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามแบบและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการค้าภายในกำหนด  รวมถึงให้รายงานปริมาณ ตลอดจนสถานที่เก็บ ชื่อ และที่อยู่ผู้ซื้อ และแหล่งที่มา  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์  (ฉบับที่ 12) .. 2545  กฎกระทรวง  ว่าด้วยการกำหนดสารกาเฟอีนเป็นโภคภัณฑ์ควบคุมและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์พ.. 2545  ลงวันที่  21 พฤศจิกายน  2545  และประกาศกรมการค้าภายใน  เรื่อง  แบบหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตนำ  ขนย้าย  จำหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  ใช้หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน  ลงวันที่ 8 มกราคม 2546

 

6. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

                เนื่องจากการควบคุมสารกาเฟอีนมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ  นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กรมศุลกากรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารตั้งต้น  และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ 97/2546 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2546 ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการศึกษา   และกำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน    พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล  และติดตามการเชื่อมโยงข้อมูล   ตลอดจนการจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบงาน   ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและมีข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

                ขณะนี้การจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในขั้นตอนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันได้อย่างครบวงจร สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  ให้ใช้เลขที่เอกสารอ้างอิง 15 หลัก ที่ได้จากการออกหนังสือรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล            

                ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาออกประกาศ   กำหนดให้การขออนุญาตส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine)    และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 2939.30 และ 3003.40 ผู้ขออนุญาตต้องสำแดงเลขที่เอกสารสำคัญ 15 หลัก ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในช่องเงื่อนไขในการอนุญาต ในแบบพิมพ์ใบอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ข.4)  และแบบพิมพ์ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.4)  ที่ยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศ  และเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดได้ผลตามนโยบายของรัฐบาล  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเอกสารหนังสือรับรองระบบ 15 หลัก ให้กรมศุลกากรทางจดหมายอีเลคทรอนิคส์ ทันทีที่มีการออกใบอนุญาตหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารกาเฟอีน

 

7. ปัญหา  ผลกระทบ  แนวทางแก้ไข  และแนวโน้มการดำเนินการในอนาคต

7.1 ปัญหาและผลกระทบ

                ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศและระเบียบควบคุมการนำเข้าส่งออกสารกาเฟอีน โดยมีเหตุผลในการควบคุม  เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพสุขอนามัย สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ตลอดจนป้องกันการนำสารกาเฟอีน (Caffeine)ไปใช้ในการผลิตยาเสพติดโดยที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศและระเบียบ ประสบปัญหาและผลกระทบ  ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

                        1) กาเฟอีนเป็นสารที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร  ยา  และกระดาษพิมพ์ เป็นสำคัญ  แต่ปรากฎว่ามีการลักลอบนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด  เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อนามัย  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด  ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยสุจริต

                        2) การกำหนดข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และการบังคับใช้ที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานก่อให้เกิดความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนในทางปฏิบัติ

                        3) ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

                        4) การควบคุมสารกาเฟอีนที่เข้มงวด  อาจส่งผลให้ผู้ลักลอบหันไปใช้สารเคมีอื่นแทนก่อให้เกิดปัญหาต่อไปอีก

                        5) การแจ้งนำเข้าโดยสำแดงเป็นพิกัดอื่นจะส่งผลให้ยังมีการนำเข้าสารกาเฟอีนในปริมาณที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่จะตรวจสอบและควบคุม

7.2  แนวทางแก้ไข และแนวโน้มการดำเนินการในอนาคต

                1) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า – การส่งออก และการนำไปใช้ของสารเคมีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลา ดำเนินการโดยกรมศุลกากรเป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมการค้าภายใน  กรมการค้าต่างประเทศ  และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดความซ้ำซ้อน  ลดภาระด้านปริมาณเอกสาร  และเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งระบบของประเทศด้วยความรวดเร็วครบถ้วน

                2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังการลักลอบนำสารอื่นมาใช้ผลิตยาเสพติดแทนกาเฟอีนรวมถึงการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าให้ตรงตามพิกัดที่แจ้ง  และใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test  kid)  ในการตรวจสอบเคมีภัณฑ์ที่นำเข้า

                ในอนาคตเมื่อสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลได้ครบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การปราบปรามปรามยาเสพติดของรัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการลักลอบค้าสารที่ใช้ในการผลิตโดยการสืบทอดจากต้นตอที่มาอย่างเป็นระบบ  แทนการเฝ้าระวังสุ่มจับ  จึงคาดว่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทยมีความรัดกุมยิ่งขึ้น

 

8. บทสรุป

                8.1. เหตุผลในการกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า – ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ  สุขอนามัย  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  รวมถึงป้องกันการนำสารดังกล่าวไปใช้ในการผลิตยาเสพติด

                8.2. มาตรการควบคุมกำหนดขอบเขตการควบคุมสารกาเฟอีน และเกลือของสารกาเฟอีนตามพิกัดอัตราอากรที่  2939.30   และ  3003.40  ยกเว้นอนุพันธ์สารกาเฟอีน   และยาสำเร็จรูปที่มีสารกาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

                8.3 หลักเกณฑ์อนุญาต  จะอนุญาตนำเข้าหรือการส่งออกสารกาเฟอีน เฉพาะกรณีที่มีหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออก หรือหนังสือรับรองการนำเข้ามาในราชอาณาจักรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   กระทรวงสาธารณสุข   หรือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี  พร้อมบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบเสนอราคาล่วงหน้า (Proforma Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

 

ตารางที่ 1 : ปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์เกษตร ปริมาณบริโภค (ตัน/ปี) กาเฟอีน
( % ) (ตัน)
ชา 2,500,000 3.0 75,000
กาแฟ 4,500,000 1.2-2.2 67,500
โกโก้ 2,350,000 0.2 2,500
มาเต้ 270,000 0.9-2.2 4,000
โคล่า(ผล) 175,000 2.5 น้อยมาก
กัวราน่า ประมาณ 250    
กาเฟอีน 9,000 100 8,600

               ที่มา : การสัมมนาวิชาการเรื่องกาเฟอีน 2539 โรงแรมสยามซิตี้  16 สิงหาคม 2539

 

ตารางที่ 2 : ปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มและอาหารต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ ปริมาตร (มิลลิลิตร) ปริมาณกาเฟอีน (มิลลิกรัม)
กาแฟชงจากผงกาแฟคั่วบด (เครื่องไฟฟ้าแบบ drip) 150 110-150
กาแฟชงจากผงกาแฟคั่วบด (เครื่องไฟฟ้าแบบ percolator) 150 64-124
กาแฟผงสำเร็จ 150 40-108
กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก 150 2-5
ชาซอง 150 28-44
ชาผงจากใบ 150 30-48
ชาผงสำเร็จ 150 12-28
โกโก้ร้อน 180

5-30

เครื่องดื่มช็อคโกแลต 180 9-12
ช็อคโกแลตแท่งแบบเข้มข้น 60 กรัม 40-50
ช็อคโกแลตนมแบบแท่ง 60 กรัม 3-20
เครื่องดื่มน้ำอัดลมประเภทโคล่า    
     - โคคา-โคล่า 355 46
     - เป๊ปซี่-โคล่า 355 38
กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มในประเทศไทย 180 74-212
เครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อในประเทศไทย 100-150 50

ที่มา : สำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา, National Coffee Association of the U.S.A., National Confectioners Association of the United State.

        

ตารางที่ 3 : ปริมาณกาเฟอีนในกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม

ชื่อทางการค้า กาเฟอีน  (มิลลิกรัม/กระป๋อง)
กาแฟรสนมปรุงสำเร็จพร้อมดื่มมิลค์กี้ ตราเบอร์ดี้ 99.08
กาแฟโรบัสต้าปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตราเบอร์ดี้ 139.02
กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตราเบอร์ดี้ 108.84
กาแฟผสมโกโก้ปรุงสำเร็จพร้อมดื่มร็อคโกโก้ ตราเบอร์ดี้ 88.68
กาแฟเย็น ตราฉลามผ่านการสเตอร์ไรซ์ 119.91
กาแฟใส่นมปรุงสำเร็จ(ธรรมดา) ตราควิกโค 74.24
กาแฟดำปรุงสำเร็จ(ธรรมดา) ตราควิกโก 126.61
กาแฟดำปรุงสำเร็จ(เข้มข้น) ตราควิกโก 131.98
กาแฟเอสเพรสโซปรุงสำเร็จพร้อมดื่มฟรีซเอ็กซ์ตร้า 192.22
กาแฟดำฟรีซเอ็กซ์ตร้า 148.00
กาแฟผสมนมปรุงสำเร็จพร้อมดื่มฟรีซเอ็กซ์ตร้า 112.94
กาแฟใส่นมสำเร็จรูป ตราคอฟ-ที 129.76
กาแฟดำคอฟ-ที 180.44
กาแฟดำ ตรายูเอฟซี 185.53
กาแฟเย็น ตราโทรฟี่ 212.33
กาแฟดำ ตราฟรีซ 109.57
  ค่าเฉลี่ย

134.75

ที่มา : สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล     

                                            

ตารางที่ 4 : รายชื่อและปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ   (มิลลิลิตร) ปริมาณกาเฟอีน (มิลลิกรัม)
50-50(ฟิฟตี้-ฟิฟตี้) 100 50
กระทิงแดงกลิ่นผลไม้รวม 150 50
กระทิงแดงเอส 150 50
กระทิงแดงแอล 150 50
กระทิงทอง 150 50
คูก้าแดง 100 50
โคบาล 150 50
เจงกิ 100 100 50
เจงกิ 150 150 50
ฉลาม 100 50
ฉลามขาว 150 50
ช้างทอง 150 50
ซี.เอส.บี. 150 50
ทีโอเปล็กซ์-ดี-ไซรับ 100 50
นีโอรูซาน-ดี 100 50
แปรงสีฟันคู่ 150 50
มัสแตง 150 50
ม้าแดง 150 50
ลิโพวิตัน-ดี 100 50
ลูกทุ่ง 150 50
วินซ่า 100 50
วิสต้า 100 50
ออร์ก้า 150 50
เอ็ม-100 100 50
เอ็ม-150 150 50
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข (ปริมาณกาเฟอีนที่ขึ้นทะเบียน)

 

ตารางที่ 5 : ปริมาณกาเฟอีนในน้ำอัดลมชนิดต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชนิดเครื่องดื่ม

ปริมาณ  (มิลลิกรัม/12 ออนซ์)

Jolt 72.2
Mr. Pibb, sugar free 58.8
Mountain Dew 54.0
Tab 46.8
Coca-Cola 45.6
Diet Coke 45.6
Shasta Cola 44.4
Shasta Cherry Cola 44.4
Shasta Diet Cherry Cola

44.4

Mr. Pibb 40.8
Big Red, sugar free 39.6
Pepsi Cola 38.4
Aspen 36.0
Pep light

36.0

Diet Cola 36.0
Kick 31.2
Canada Dry Jamaica Cola 30.0
Dr.Pepper 39.6
ที่มา : National Soft Drink Association ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตารางที่ 6 : ปริมาณกาเฟอีนในยาต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณกาเฟอีน (มิลลิกรัม/เม็ด)
ยารักษาโรคไมเกรน  
     - Avanmigran 80
     - Cafergot 100
     - Degran 100
     - Ergo-C 100
     - Gravergol 100
     - Olygot 100
ยาแก้หวัดและยาแก้แพ้  
     - Coldosian 30
     - Coldrine 30
     - Consinut 25
     - Mervedin 30
ที่มา : Thailand Index Medicus 1994

 

ตารางที่  7  : การนำเข้าสารกาเฟอีน ปี 2543-2546 (ม.ค.)

ปริมาณ : กิโลกรัม
มูลค่า   :บาท

ประเทศ

ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 (ม.ค.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
(พิกัด 2939.30)                
จีน 137,900 54,412,921 103,801 45,744,240 89,825 35,440,016 5,000 1,101,018
เยอรมนี 68,400 22,484,167 27,800 12,250,055 25,872 13,559,217 7,100 2,145,906
สหราชอาณาจักร 400 112,932 - - 300 133,031 - -
สหรัฐอเมริกา - 2,203 - - - - - -
ฮ่องกง - - 1,000 317,156 - - - -
เบลเยี่ยม       1,613   1,593    
รวม 206,700 77,012,223 132,601 58,313,064 115,997 49,133,857 12,100 3,246,924
(พิกัด 3003.40)                
สหราชอาณาจักร 60 2,839,943 90 4,353,154 30 1,447,300 - -
ที่มา :  กรมศุลกากร

 

ตารางที่ 8 : การส่งออกสารกาเฟอีน ปี 2543-2546 (ม.ค.)

ปริมาณ : กิโลกรัม
มูลค่า   :บาท

ประเทศ

ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 (ม.ค.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
(พิกัด 2939.30)                
มาเลเซีย 125 49,233 - - 75 30,006 - -
อินโดนีเซีย - - 1,000 313,666 - - - -
เมียนมาร์ 230 154,571 - - - - - -
รวม 355 203,804 1,000 313,666 75 30,006 - -
(พิกัด 3003.40) ไม่มีการส่งออก                
ที่มา :  กรมศุลกากร

-----------------------------------------------------------------

[1] คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544

[2] หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว(ล)10360 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544

นางวัฒนา  มะลิทอง

สำนักมาตรการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป

กรมการค้าต่างประเทศ

เมษายน 2546

 ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω