บทคัดย่อการวิจัย เรื่อง สถานการและเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม