บทความวิชาการ : บทความวิจัย ก่อนอ่านงานวิจัยทางการศึกษา  
    บทความวิชาการ : แนวในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับบสมบูรณ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    บทความวิชาการ : การเขียนเค้าโครง/การวางแผนการวิจัย