รายชื่อโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554  
    รายชื่อโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553  
    รายชื่อโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552  
    รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนของบประมาณประจำปี 2551  
    รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    รายชื่อโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2545 - 2549