1. สถานะโครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดิน
       
    โครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2550  
    โครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2549  
    โครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2548  
       
       
  2. สถานะโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุน  
       
    โครงการวิจัยสนับสนุนดำเนินการวิจัยของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิจัยเบื้องต้นในงาน คบส.