รายชื่อแหล่งทุนที่ขอสนับสนุนงานวิจัย

      ทุนภายในประเทศ

แหล่งทุน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

ชื่อทุน

ทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอบข่ายและสาขา

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย

แนวทางการสนับสนุน

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

 

หน่วยงานที่ติดต่อ

ตึกกรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์  .เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร 0-2951-1286

Homepage:

http://www.hsri.or.th

 

 

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่อทุน

ทุนนวัตกรรมสถาบัน สกว.

ขอบข่ายและสาขา

เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

แนวทางการสนับสนุน

เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการคิดค้น พัฒนา ประยุกต์ใช้ ศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยภายใต้บริบทของสถาบันนั้น ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาชุดโครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ การผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ การกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานวิจัยของนักวิจัย

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท/ ปิดรับข้อเสนอ 25 กุมภาพันธ์ 2548

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว.)

เลขที่ 979/116-120 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 14.พหลโยธิน

ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กทม. 10400

Homepage:

http://www.trf.or.th

 

 

แหล่งทุน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาครัฐ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ

ขอบข่ายและสาขา

สาขาโทรคมนาคมและเครือข่าย

แนวทางการสนับสนุน

-         หากเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหรือร่วมกับภาคเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-         ผู้วิจัยต้องสังกัดในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับ
ให้มีการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมอย่างได้ผล

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

ไม่จำกัดวงเงิน ระยะเวลา 1 ปีและไม่เกิน 3 ปี สำหรับโครงการต่อเนื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี

หน่วยงานที่ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

112 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง องคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0-2564-6500 ต่อ 2478-2579

Homepage:

http://www.nectec.or.th

 

 

แหล่งทุน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ(BIOTEC)

เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมทั่วไป

ขอบข่ายและสาขา

มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการสนับสนุน

การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของศูนย์ฯ มุ่งเน้นการวิจัย 3 ด้าน คือ
1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
2) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) และ
3) การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Development Project)
โดยโครงการวิจัยฯ ต้องสามารถนำความรู้ ด้านพันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ มาพัฒนางานวิจัยตามขอบเขตของโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ คือโครงการหลัก โครงการเฉพาะด้าน และโครงการความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่น ซึ่งโครงการวิจัยฯ ควรมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสามารถส่งเสริมให้มีการพัฒนาในภาคเกษตร และ/หรือภาคอุตสาหกรรมได้ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rde.biotec.or.th/bounds.html

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

ไม่จำกัดวงเงินและระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่ติดต่อ

113 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-6700

Homepage:

http://rde.biotec.or.th/activity.html

 

 

แหล่งทุน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร(องค์การมหาชน)

ชื่อทุน

ทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอบข่ายและสาขา

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แนวทางการสนับสนุน

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงานที่ติดต่อ

โทร 0-2880-9429 ต่อ 3314-5

Homepage:

http://www.sac.or.th

 

 

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชื่อทุน

ทุนสำหรับโครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ

ขอบข่ายและสาขา

สนับสนุนการวิจัยเพื่อประมวลฐานองค์ความร ู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ หรือสุขภาพสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีใน 11 ประเด็นหลักที่สนับสนุน เช่น
1. ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และยาสูบ
2. ความรุนแรง(Violence)
3. พฤติกรรมเยาวชน
4. กลุ่มปัจจัยเสี่ยงสำคัญ(ลดอุบัติเหตุจราจร สารเสพติด สุขภาพจิตใจ อาหาร

การคุ้มครองผู้บริโภค การออกกำลังกาย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5.ชุมชนสุขภาพดี เมืองน่าอยู่
6. การศึกษากับสุขภาพ/โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ
7.สุขภาพในสถานประกอบการ
8. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
10.การวิจัยเพื่อการมีสุขภาพดี
11. รูปแบบและระบบบริการเพื่อสร้างสุขภาพ

แนวทางการสนับสนุน

- การวิจัยเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะดีแก่ประชาชน ในประเด็นสุขภาพที่สำคัญของประเทศ
- การวิจัยประเมินผลนโยบายหรือมาตรการสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพหรือสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยตรง และเน้นกระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
- การวิจัยทดลองนวัตกรรมที่มีโอกาสเป็นตัวแบบเชิงระบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมาตรการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถมีผลกระทบสูง

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

มี 3 รอบดังนี้ 1 มกราคม - 15 มีนาคม, 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม,
1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน

หน่วยงานที่ติดต่อ

สำนักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป(โครงการวิจัย)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เลขที่ 979/116-120 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน
ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กทม. 10400

Homepage:

http://www.thaihealth.or.th

 
 

แหล่งทุน

สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ

ชื่อทุน

ทุนทำวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

ขอบข่ายและสาขา

1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้กับประเทศไทยโดยทำวิจัยในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง
2.ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามา

ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำมาแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมทั้งการลดละอบายมุขยาเสพติด และความรุนแรง เป็นต้น เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและถาวร
3. เป็นการวิจัยในสภาพปัญหาที่ปรากฏขึ้น ด้วยการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามประเด็นปัญหาในข้อ 2

แนวทางการสนับสนุน

เป็นทุนให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่เสนอขอรับตามความมุ่งหมายดังกล่าว

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

1. การวิจัยเชิงสำรวจให้ไม่เกิน 15,000 บาท
2. การวิจัยเชิงคุณภาพให้ไม่เกิน 16,000 บาท

หน่วยงานที่ติดต่อ

สมคมนักวิจัย 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-1372 - 9 ต่อ 481 หรือ 0-2579-0887

Homepage:

http://www.nrct.net

 
 

แหล่งทุน

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ชื่อทุน

โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอบข่ายและสาขา

เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาทางการแพทย์และประชาชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งอาจครอบคลุม
งานวิจัยเกี่ยวกับ
ระบาดวิทยาของปัญหาหรืองานวิจัยที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาและ
มุมมองของประชาชนและผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเองหรือการมารับบริการ
ที่เกี่ยวข้องเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการพัฒนา
งานและวิธีแก้ปัญหาสุขภาพ(RandD)
หรือ(DandR)ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยหรือยุทธศาสตร์กระบวนการการดำเนินงาน
ตามรูปแบบเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ซึ่งจะต้องผสมผสาน
การวิจัยหลายสาขา โดยเฉพาะการใช้ความรู้และมุมมองทางสังคม นอกเหนือจากมุมมอง
ทางด้านการ
แพทย์สาธารณสุข

แนวทางการสนับสนุน

โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง /ส่งข้อเสนอโครงการ 1 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม

หน่วยงานที่ติดต่อ

Homepage:

ไม่มีเว็บไซต์