ทุนภายนอกประเทศ

แหล่งทุน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)

ชื่อทุน

กองทุน Asia Trade related Technical Assistance Trust Fund

ขอบข่ายและสาขา

คณะกรรมาธิการยุโรป(EC)ร่วมกับศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ(ITC) เสนอให้ความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าในรูปแบบโครงการ
ระยะสั้นแก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน จำนวน
19 ประเทศ
ภายใต้กรอบกองทุน
Asia Trade related Technical Assistance Trust Fund(TRTA)

-         Regional trade integration

-         Strengthening of national trade support institutions

-         Training programmes in market analysis

-         Procurement and supply chain management

-         Product development, adaptation and market promotion

-         Trade in services

-         Trade-related needs assessment

แนวทางการสนับสนุน

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

โครงการละไม่เกิน 200,000 ยูโร/ ระยะสั้น - ไม่เกิน 1 ปี

หน่วยงานที่ติดต่อ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12

12.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2216-1894-7 โทรสาร 0-2216-1898-9

Homepage:

http://www.itd.chula.ac.th

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ชื่อทุน

ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program

ลักษณะทุน

1. เป็นทุนซึ่ง JSPS ให้แก่นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่ง
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำสะสมกันมาเป็นจำนวนเพียงพอให้มี
โอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นโดยการ
เสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง โดยมิต้องเข้าศึกษา
ในหลักสูตรขั้นปริญญาเอกตามปกติ
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยภายใต้คำ
แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทย
3. ผู้ที่ไดรับทุนจะได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย JSPS เฉพาะช่วงเวลาที่เดินทาง
ไปทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นประมาณปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
ซึ่งจะเป็นค่าเครื่องบินเดินทางไป-กลับประเทศญี่ปุ่น ค่าเดินทาง
ในประเทศญี่ปุ่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงตามที่ JSPS กำหนด
4. ระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 5 ปี
5. สาขาวิชาการที่รับสมัคร
* สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ * สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
* สาขาวิศวกรรมศาสตร์ * สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
* สาขาเภสัชศาสตร์ * สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และ Polymer Science * สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
* สาขาสังคมศาสตร์ * สาขาทันตแพทยศาสตร์
* สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources)
* สาขาสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Oceancgraphy)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ต้องเป็นนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง
2. ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไป
จัดทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นผลสำเร็จ
3.ต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยใน
ประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับการบรรจุเป็นนักวิจัยในสถาบันดังกล่าว
ภายในวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป
4.ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทยโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่นต้องสอนระดับปริญญาเอก
ในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ที่นักวิจัยผู้นั้นจะขอรับปริญญา
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การรับรองได้ที่ กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี (ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป)
6. ต้องไม่เป็นผู้สังกัดหน่วยงานทางการทหาร

ระยะเวลาการรับสมัคร

ประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน ของทุกปี

หน่วยงานที่ติดต่อ

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
ได้ที่ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2561-2445 ต่อ 529 และ
0-2579-2690 โทรสาร 0-2561-3049 โดยไม่จำกัดระยะเวลา

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&name
=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=140&page=1

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ชื่อทุน

ทุนทำวิจัยในประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS
)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The National Research
Council of Thailand, NRCT) และ องค์การส่งเสริมวิชาการ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of
Science….JSPS) ได้ทำความตกลงร่วมมือกัน ตั้งแต่ปี 2521
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
นักวิจัยไทยกับนักวิจัยญี่ปุ่นให้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ
ดังนี้ คือ 1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. สาขาสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง 6. สาขาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งเคมี
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Polymer Science
7. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
9. สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ และ 10. สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์

ลักษณะทุน

1. เป็นทุนที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดสรร
ให้แก่นักวิจัยไทย ซึ่งเสนอโครงการวิจัย เพื่อทำวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยญี่ปุ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานฯ
กับ JSPS
2. โครงการวิจัยต้องตรงกับขอบข่ายการวิจัยหรือหัวข้อ
โครงการวิจัยร่วมของสาขาวิชาการต่างๆ ประจำปีนั้น ๆ โดยผู้ขอรับทุนต้องติดต่อปรึกษากับนักวิจัยญี่ปุ่นที่จะร่วมใน
โครงการวิจัย
3. เป็นทุนสำหรับทำการวิจัยในประเทศไทยเท่านั้น โดย JSPS
จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก แก่นักวิจัยไทยที่ไปทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นและให้นักวิจัย
ญี่ปุ่นในการทำวิจัยในประเทศไทย โดยทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
จำนวนเงินทุน ตลอดโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลาทำการวิจัยไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยใน
โครงการที่ขอรับทุนฯมีความรับผิดชอบและดำเนินการ
วิจัยด้วยตนเองตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนฯ
2. มีผู้บังคับบัญชาระดับกรมหรือเทียบเท่าให้ความ
เห็นชอบและรับรอง
3. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการ
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานฯ
ซึ่งสิ้นสุดระยะทำการวิจัยไปแล้ว
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทใดประเภทหนึ่งจากสำนักงานฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร ตลอดปี

หน่วยงานที่ติดต่อ

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
ได้ที่ ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2561-2445 ต่อ 529
และ 0-2579-2690 โทรสาร 0-2561-3049 โดยไม่จำกัดระยะเวลา

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&name=Sections
&file=index&req=viewarticle&artid=140&page=1

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน(NRCT - NSFC)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน
(NRCT - NSFC)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The National Research Council
of Thailand ,NRCT) และ The National Natural Science Foundation
of China (NSFC) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อ พ.ศ. 2535
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน
ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้
ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ซึ่งนักวิจัยไทยทำ
ในประเทศไทย และนักวิจัยจีนทำในประเทศจีน
1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และนักวิจัยไทยจะ
ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ในวงเงินประมาณปีละ 500,000 บาท
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้การดำเนินการของโครงการวิจัย
ร่วมซึ่งกำลังได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานฯ และ NSFC
2.2 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัย

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 ไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ได้รับการยินยอมและอนุมัติจากต้นสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ 1 โครงการวิจัยร่วม
1.1 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยจีนก่อนเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการทำโครงการวิจัยร่วมกัน
1.2 ผู้สมัครขอรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในขณะเดียวกับที่นักวิจัยจีนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
The National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Bureau of International Cooperation 83 Shuangqing Road,
Haidian District, Beijing 100083 CHINA Tel : 86-10-623-26998
Fax : 86-10-623-27004 E-mail : baige@rose.nsfc.gov.cn, zhangyl@rose.nsfc.gov.cn
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อนักวิจัยฝ่ายจีน
ที่ให้การรับรองเพื่อหารือในรายละเอียดของการเยือนและ
ขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง
เอกสารประกอบการขอรับทุน ในการขอรับทุนจากฝ่ายไทย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ถึง
ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้
1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
1.2 สรุปย่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ
1 หน้ากระดาษพิมพ์) จำนวนอย่างละ 10 ชุด
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จำนวน 20 ชุด
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดี/อธิบดี หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เวลา สถานที่ และอุปกรณ์การวิจัยและอื่นๆ
ที่จำเป็นแก่การดำเนินการวิจัย (หากมิได้ระบุไว้ในข้อ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)
1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยจีนว่าสนใจทำการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
2.2 แบบฟอร์มขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Form of Proposal for Exchange
of Scientists) พร้อมรูปถ่าย จำนวน 3 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝ่ายจีนที่ให้การรับรอง
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยไทย
1.2 NSFC จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยจีน
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย สำนักงานฯ และ NSFC จะพิจารณาร่วมกัน
การอนุมัติทุน 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายไทย
1.2 NSFC พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายจีน
1.3 การทำวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสำนักงานฯ และ NSFC เห็นชอบกับโครงการวิจัยร่วมกัน
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)) แก่นักวิจัยไทย
2.2 NSFC พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างการทำวิจัยระยะสั้นใน
ประเทศจีนแก่นักวิจัยไทย
การประเมินผลโครงการ โครงการวิจัยร่วม สำนักงานฯจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและ
ประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ผู้ได้รับทุนต้องทำรายงาน ตามแบบที่สำนักงานฯกำหนด

หน่วยงานที่ติดต่อ

ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,
โทรสาร : 0-2561-3049 E-mail : choosri_nrct@hotmail.com
และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก URL: http://www.nrct.net

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&
name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=138&page=1

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ออสเตรีย(NRCT - FWF)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย -
ออสเตรีย (NRCT - FWF)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The National Research Council of
Thailand, NRCT) และ The Austrian Science Foundation (FWF)
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยออสเตรียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน

ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขา

วิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับ

ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและออสเตรีย ซึ่งนักวิจัยไทยทำ

ในประเทศไทย และนักวิจัยออสเตรียทำในประเทศออสเตรีย
1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และนักวิจัยไทยจะได้รับ

เงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวงเงินประมาณปีละ
500,000 บาท
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม)
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก สำนักงานฯ และ FWF สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(The National Research Council of Thailand, NRCT) และ The Austrian Science

Foundation (FWF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยออสเตรีย ได้มีโอกาสทำการ

วิจัยร่วมกันตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัย

ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 ไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม)
2.1 ได้รับการยินยอมและอนุมัติจากต้นสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป และเป็นนักวิจัย
ภายใต้โครงการวิจัยร่วม

รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ

1 โครงการวิจัยร่วม
1.1 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยออสเตรียก่อนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การทำโครงการวิจัยร่วมกัน
1.2 ผู้สมัครขอรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ในขณะเดียวกับที่นักวิจัยออสเตรีย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
Fonds zur F?rderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
International Affairs A-1040 Wien
Weyringergasse 35 , AUSTRIA
โทรศัพท์ + 43 1 505 6740-0 โทรสาร + 43 1 505 67 39
E-mail : office@fwf.ac.at และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fwf.ac.at
2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม) ผู้สมัครขอ
รับทุนจะต้องติดต่อนักวิจัยฝ่ายออสเตรียที่ให้การรับรองเพื่อหารือ
ในรายละเอียดของการเยือนและขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน ในการขอรับทุนจากฝ่ายไทย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ถึง
ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้
1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
1.2 สรุปย่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หน้า
กระดาษพิมพ์) จำนวนอย่างละ 10 ชุด
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จำนวน 20 ชุด
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เวลา สถานที่ และอุปกรณ์การวิจัยและอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การ
ดำเนินการวิจัย (หากมิได้ระบุไว้ในข้อ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)
1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยออสเตรียว่าสนใจทำการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม)
2.1 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝ่ายออสเตรียที่ให้การรับรอง
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยไทย
1.2 FWF จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยออสเตรีย
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม) สำนักงานฯ และ FWF จะพิจารณาร่วมกัน
การอนุมัติทุน 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายไทย
1.2 FWF พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายออสเตรีย
1.3 การทำวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสำนักงานฯ และ FWF เห็นชอบกับโครงการวิจัยร่วมกัน
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม)
2.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไป-กลับ ชั้นประหยัด
(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) แก่นักวิจัยไทย และค่าใช้จ่ายระหว่างการ
ทำวิจัยระยะสั้นในประเทศไทยแก่นักวิจัยฝ่ายออสเตรีย
2.2 FWF พิจารณาอนุมัติค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไป-กลับ แก่นักวิจัยฝ่ายออสเตรีย
และค่าใช้จ่ายระหว่างการทำวิจัยระยะสั้นในประเทศออสเตรียแก่นักวิจัยไทย
การประเมินผลโครงการ โครงการวิจัยร่วม สำนักงานฯจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติทุน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใต้โครงการวิจัยร่วม) ผู้ได้รับทุนต้องทำรายงาน
ตามแบบที่สำนักงานฯกำหนด

หน่วยงานที่ติดต่อ

ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049
E-mail : choosri_nrct@hotmail.com
และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ประกอบการขอรับทุนได้จาก URL: http://www.nrct.net

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload
&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=142&page=1

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - อิสราเอล (NRCT - IASH)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย -
อิสราเอล (NRCT - IASH)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The National Research Council of Thailand
,NRCT) และ The Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH) ได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัย
ไทยและนักวิจัยอิสราเอล ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน

1. เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและอิสราเอลซึ่งนักวิจัยไทยทำในประเทศไทย
และนักวิจัยอิสราเอลทำในประเทศอิสราเอล และอาจมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของ
ทั้งสองประเทศภายใต้การดำเนินการของโครงการวิจัย
2. เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และนักวิจัยไทยจะได้รับเงิน
อุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวงเงินประมาณปีละ
500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ 1. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยอิสราเอลก่อนเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการทำโครงการวิจัยร่วมกัน
2. ผู้สมัครขอรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในขณะเดียวกับที่นักวิจัยอิสราเอลยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
The Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH)
Albert Einstein Square, Talbieh Jerusalem 91040, P.O.B. 4040
ISRAEL โทรศัพท์ 972-2-5676-222 โทรสาร 972-2-5666-059
http://www.academy.ac.il
เอกสารประกอบการขอรับทุน ในการขอรับทุนจากฝ่ายไทย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ
ถึง ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้
1. หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
2. สรุปย่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หน้า
กระดาษพิมพ์) จำนวนอย่างละ 10 ชุด
3. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จำนวน 20 ชุด
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด
5. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เวลา สถานที่ และอุปกรณ์การวิจัยและอื่นๆ
ที่จำเป็นแก่การดำเนิน การวิจัย (หากมิได้ระบุไว้ในข้อ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)
6. หนังสือยืนยันจากนักวิจัยอิสราเอลว่าสนใจทำการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1. สำนักงานฯ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยไทย
2. IASH จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยอิสราเอล
การอนุมัติทุน 1. สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย
2. IASH พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยอิสราเอล
3. การทำวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสำนักงานฯ และ IASH
เห็นชอบกับโครงการวิจัยร่วมกัน
การประเมินผลโครงการ สำนักงานฯจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติทุน

หน่วยงานที่ติดต่อ

ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049
E-mail : choosri_nrct@hotmail.com
และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก URL: http://www.nrct.net

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload
&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=144&page=1

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย- เยอรมัน(NRCT - DFG)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย -
เยอรมัน(NRCT - DFG)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The National Research Council of
Thailand, NRCT) และ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจเมื่อ พ.ศ. 2521โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัย
ไทยและนักวิจัยเยอรมันได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจน ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและเยอรมัน ซึ่งนักวิจัยไทยทำใน
ประเทศไทย และนักวิจัยเยอรมันทำในประเทศเยอรมัน
1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และนักวิจัยไทยจะได้
รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใน
วงเงินประมาณปีละ 500,000 บาท
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้การดำเนินการของโครงการวิจัยร่วม
ซึ่งกำลังได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานฯ และ DFG
2.2 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อหารือในการจัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน
หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัย

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 ไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ได้รับการยินยอมและอนุมัติจากต้นสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ 1 โครงการวิจัยร่วม
1.1 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยเยอรมันก่อนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การทำโครงการวิจัยร่วมกัน
1.2 ผู้สมัครขอรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในขณะเดียวกับที่นักวิจัยเยอรมันยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Kennedyallee 40 D-53175 Bonn GERMANY
โทรศัพท์ 49-228-885-2494 โทรสาร 49-228-885-2550
E-mail : gernot.gad@dfg.de และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dfg.de
2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อนักวิจัยฝ่ายเยอรมันที่
ให้การรับรองเพื่อหารือในรายละเอียดของการเยือนและขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง
เอกสารประกอบการขอรับทุน ในการขอรับทุนจากฝ่ายไทย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ถึง ฝ่ายความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้
1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
1.2 สรุปย่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หน้า
กระดาษพิมพ์) จำนวนอย่างละ 10 ชุด
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จำนวน 20 ชุด
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เวลา สถานที่ และอุปกรณ์การวิจัยและอื่นๆ ที่จำเป็นแก่
การดำเนินการวิจัย (หากมิได้ระบุไว้ในข้อ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)
1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยเยอรมันว่าสนใจทำการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
2.2 แบบฟอร์มขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Proposal for Exchange of Scientists)
พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝ่ายเยอรมันที่ให้การรับรอง
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยไทย
1.2 DFG จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยเยอรมัน
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย สำนักงานฯ และ DFG จะพิจารณาร่วมกัน
การอนุมัติทุน 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายไทย
1.2 DFG พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายเยอรมัน
1.3 การทำวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสำนักงานฯ และ DFG เห็นชอบกับโครงการวิจัยร่วมกัน
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไป-กลับ ชั้นประหยัด
(บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)) แก่นักวิจัยไทย และค่าใช้จ่ายระหว่างการทำวิจัย
ระยะสั้นในประเทศไทยแก่นักวิจัยฝ่ายเยอรมัน
2.2 DFG พิจารณาอนุมัติค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไป-กลับ แก่นักวิจัยฝ่ายเยอรมัน และค่าใช้จ่ายระหว่างการทำวิจัยระยะสั้นในประเทศเยอรมันแก่นักวิจัยไทย
การประเมินผลโครงการ โครงการวิจัยร่วม สำนักงานฯจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและ
ประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติทุน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้ได้รับทุน
ต้องทำรายงาน ตามแบบที่สำนักงานฯกำหนด

หน่วยงานที่ติดต่อ

ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049
E-mail : choosri_nrct@hotmail.com
และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก URL: http://www.nrct.net

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&name=
Sections&file=index&req=viewarticle&artid=143&page=1

 

 

แหล่งทุน

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - เกาหลี (NRCT - KOSEF)

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - เกาหลี
(NRCT - KOSEF)

ลักษณะทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี ซึ่งนักวิจัยไทยทำ
ในประเทศไทย และนักวิจัยเกาหลีทำในประเทศเกาหลี
1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และนักวิจัยไทยจะ
ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวงเงิน
ประมาณปีละ 500,000 บาท
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้การดำเนินการของโครงการวิจัยร่วม
ซึ่งกำลังได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานฯ และ KOSEF
2.2 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อหารือในการจัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน
หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัย

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 ไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ได้รับการยินยอมและอนุมัติจากต้นสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ

1 โครงการวิจัยร่วม
1.1 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยเกาหลีก่อน
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัยร่วมกัน
1.2 ผู้สมัครขอรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ในขณะเดียวกับที่นักวิจัยเกาหลียื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)
Division of International Programs 180-1 Kajeong-Dong,
Yousung-Gu, Taejon-City 305-350 KOREA
โทรศัพท์ 82-42-869-6600 , 82-42-869-6405, 82-42-869-6114
โทรสาร 82-42-869-6777, 82-42-869-6613, 82-42-861-8840
E-mail : jhkim@kosef.re.kr , bwho@kosef.re.kr
และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kosef.re.kr
2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อ
นักวิจัยฝ่ายเกาหลีที่ให้การรับรอง เพื่อหารือในรายละเอียด
ของการเยือนและขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน ในการขอรับทุนจากฝ่ายไทย ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ
ถึง ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้
1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
1.2 สรุปย่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หน้า
กระดาษพิมพ์) จำนวนอย่างละ 10 ชุด
1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จำนวน 20 ชุด
1.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดี/อธิบดี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เวลา สถานที่ และอุปกรณ์การวิจัย
และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การดำเนินการวิจัย (หากมิได้ระบุไว้ในข้อ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)
1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีว่าสนใจทำการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 หนังสือนำส่งตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
2.2 แบบฟอร์มขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Form of Proposal for Exchange
of Scientists) พร้อมรูปถ่าย จำนวน 3 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝ่ายเกาหลีที่ให้การรับรอง
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยไทย
1.2 KOSEF จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยเกาหลี
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย สำนักงานฯ และ KOSEF จะพิจารณาร่วมกัน
การอนุมัติทุน 1. โครงการวิจัยร่วม
1.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายไทย
1.2 KOSEF พิจารณาอนุมัติให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายเกาหลี
1.3 การทำวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสำนักงานฯ และ KOSEF เห็นชอบกับโครงการวิจัยร่วมกัน
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 สำนักงานฯ พิจารณาอนุมัติค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไป-กลับ ชั้นประหยัด
(บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)) แก่นักวิจัยไทย
2.2 KOSEF พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างการทำวิจัยระยะสั้นใน
ประเทศเกาหลีแก่นักวิจัยไทย
การประเมินผลโครงการ โครงการวิจัยร่วม สำนักงานฯจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและ
ประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติทุน ทุก ๆ 6 เดือนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ผู้ได้รับทุนต้องทำรายงาน ตามแบบที่สำนักงานฯกำหนด

หน่วยงานที่ติดต่อ

ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049
E-mail : choosri_nrct@hotmail.com
และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก URL: http://www.nrct.net

Homepage:

http://www.nrct.net/modules.php?op=modload&name=
Sections&file=index&req=viewarticle&artid=137&page=1

 

แหล่งทุน

The Rockefeller Foundation

ชื่อทุน

The Rockefeller Foundation

ขอบข่ายและสาขา

Agriculture, Arts+culture, Health, Employment, Housing, Education, Globalization

แนวทางการสนับสนุน

Improving Opportunities for Poor People. We are committed to working with poor people to achieve lasting improvements in their lives. Using Knowledge. We generate new, and harness existing knowledge to address the complex changes faced by poor people. Global. We view poverty globally and are committed to working with poor people on the ground in targeted regions of the world. Focusing on Lives and Livelihoods. Our work addresses the everyday challenges to poor people's lives and livelihoods

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

-

หน่วยงานที่ติดต่อ

Headquarters in New York City (United States),
regional offices in Bangkok (Thailand), Nairobi (Kenya),and San Francisco
(United Stated), and a conference and study center in Bellagio (Italy).

Homepage:

http://www.rockfound.org/

 

แหล่งทุน

National Institutes of Health (NIH)

ชื่อทุน

Grants & Funding opportunities

ขอบข่ายและสาขา

The Office of Extramural Research (OER) is the focal point for NIH medical and behavioral research grant policies, guidelines and funding opportunities

•  NIH Funding Opportunities

•  Grant Application Submission

•  Awarded Grants Information

•  Grants Policy and Guidelines

•  Electronic Research Administration (eRA)

•  About OER - OER Resources

แนวทางการสนับสนุน

-

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

-

หน่วยงานที่ติดต่อ

National Institutes of Health (NIH)
9000 Rockville Pike
Bethesda, Maryland 20892

Homepage:

http://grants1.nih.gov/grants/index.cfm

 

 

แหล่งทุน

International Foundation for Science (IFS)

ชื่อทุน

IFS Grant.

ขอบข่ายและสาขา

IFS is a research council with international operations and the mission to build the scientific capacity of developing countries in sciences related to the sustainable management of biological and water resources.
At IFS, we believe that the interests of both science and development are best served by promoting and nurturing the research efforts of promising young science graduates, who have the potential to become leading scientists in their countries.
Since 1974, we have provided support to more than 3500 IFS Grantees in some 100 developing countries in Africa, Asia and the Pacific, and Latin America and the Caribbean.

แนวทางการสนับสนุน

-

วงเงิน/ระยะเวลา

ดำเนินการ

Applications are accepted all year and are to be made on an IFS Application Form.

หน่วยงานที่ติดต่อ

International Foundation for Science (IFS),
Karlavagen 108, SE-11526 Stockholm, Sweden.

Homepage:

http://www.ifs.se/