ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2556 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556)  
     ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์  
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555  
     การอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 6 หลักสูตร (พ.ค. - ก.ค.55)  
     การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2555 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน)  
     บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2554 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม)  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2554 (ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม) 4 หลักสูตร  
> ดูทั้งหมด
   
     ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐฯ  
     นโยบายการดำเนินงานปี 2551  
     สถานการณ์วิจัย อย. ปี 2545-2549  
     หลักเกณฑ์การบริหารงานวิจัยของ อย.  
     ตัวอย่างคำสั่ง Peer reviewer  
     ค่าตอบแทน Peer Reviewer  
     เอกสารประกอบการจัดทำคำขอข้อเสนอการวิจัย ปี 2551  
      - แบบต-1ด-ช รายงานความก้าวหน้าโครงการ  
      - ผนวก 5 แบบฟอร์มภาพรวมงบประมาณ  
      - ผนวก 6 แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ เสนอแต่ละปี  
      - ผนวก 7 แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ จำแนกประเภท  
      - ผนวก 10 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์  
     แนวทางการประเมินผลแผนงานการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ  
      - แบบ นท - 1ช  
      - แบบ นท - 1ด  
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ตัวแปรในการวิจัย และการสร้างแบบสอบถาม (Variables & Questionnaire)" วันที่ 10-12 มกราคม 2550  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิเคราาะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม spss รุ่นที่ 3" วันที่ 20-22 ธันวาคม 2549  
> ดูทั้งหมด
  แบบฟอร์มการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
    เอกสารทั่วไป  
     - ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
     - แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐทีเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
    ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.  
       แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) พร้อม คำชี้แจง  
        แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3) พร้อม คำชี้แจง  
       แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (term of reference - TOR) (แบบ-TOR)  
       แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) (แบบ ว-1 ช) พร้อม คำชี้แจง  
       แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (แบบ ว-1ด) พร้อม คำชี้แจง  
        แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)  
    ส่วนที่ 2 เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย  
        แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นท-1ช)  
       แบบแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นท-1ด)  
    ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
       ผนวก 1: มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521  
       ผนวก 2: นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
       ผนวก 3: กลุ่มเรื่องเร่งด่วน  
       ผนวก 4: นิยามเกี่ยวกับการวิจัย  
       ผนวก 5: ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมารที่เสนอขอ)  
       ผนวก 6: ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย  
       ผนวก 7: ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ ทีเสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย  
       ผนวก 8: ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)  
       ผนวก 9: จรรยาบรรณนักวิจัย  
       ผนวก 10: จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 11: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 12: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 13: จริยธรรมการวิจัยในคน  
       ผนวก 14: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 15: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม  
       ผนวก 16: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
    คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)  
       การจัดทำและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
       การดำเนินงานโครงการวิจัย  
> ดูทั้งหมด
  ***** สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/res_eva/Downloads.html  
  ***ในส่วนของดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่อยู่ทางเมนูด้านขวาของเว็บ แบบฟอร์มที่อยู่ในรูปของ word (.doc) หากเปิดขึ้นมาแล้วมีปัญหาด้าน font เป็นภาษาต่างดาว ให้คลิก download ที่รูป แทน โดยวิธีแตกไฟล์ สามารถอ่านได้ที่นี่ ซึ่งหากเปิดขึ้นมาแล้วยังไม่หาย ให้นำไฟล์ไปเปิดใน Microsoft Word เวอร์ชัน 2000 ขึ้นไป***  
  หมายเหตุ เอกสารในเว็บทั้งหมดเป็น pdf ไฟล์ ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม สามารถ Download ได้ที่นี่  
     
     
 
 
 
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลที่หน้าจอขนาด 1024x768 pixel
Webmaster Team  : library@fda.moph.go.th