หัวข้อ : หลักสูตรนักวิจัยเบื้องต้นในงาน คบส.  
  สถานที่ : โรงแรม บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท  จ.ปทุมธานี  
    วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2549  
               
 
รูปถ่าย
 
ชื่อ-นามสกุล
 
ประวัติ
   
               
 
 
นายกริช   ก้อนทอง
     
               
 
 
นางสาวกิติยา   ภู่เจริญ
     
               
 
 
นางแขนภา   สือร่ามรุ่งเรือง
     
               
 
  นางจันทนา   ธรรมวีระพงษ์      
               
 
  นางสาวจัสมิน   ต่วนอาดัม      
               
 
  นางสาวจิตราวรรณ   วิทยานันท์      
               
 
  นางสาวจิรวรรณ   บุญพิทักษ์      
               
 
  นางสาวจุฑามณี   อสัมภินวัฒน์      
               
 
  นางชนิดา   ฤทธิรุดเร่งพล      
               
 
  นางสาวธนาภร   ตั้งจิตรเจริญพร      
               
 
  นางสาวนันทิยา   ไชยวงศ์      
               
 
  นางสาวนิสา   คำกองแก้ว      
               
 
  นางเบญจพร   เกษรพรม      
               
 
  นางสาวพงศ์ผกา   ภัณฑลักษณ์      
               
 
  นายภาสญกรณ์   ปรีชาจารย์      
               
 
  นายภินันท์   สิงห์กฤตยา      
               
 
  นายภูมิพัฒน์   อรุณากูร      
               
 
  นางสาวมยุรี   ดิษย์เมธาโรจน์      
               
 
  ว่าที่ ร.ต. รติพงษ์   นิรัติศยกุล      
               
 
  นางสาวรัชตา   พงศ์รุจิกร      
               
 
  นายเรวัต   ฤกษ์มงคลกุล      
               
 
  นางสาวลดาพรรณ   เย็นที่      
               
 
  นางสาวลลิดา   ที่พึ่ง      
               
 
  นายลิขิต   บุญเกิด      
               
 
  นางวีรวรรณ   รุจิจนากุล      
               
 
  นางสาวศิริรัตน์   ตั้งอมรศิริ      
               
 
  นางสาวสาวิตรี   มงคลศิลป์      
               
 
  นางสิริขวัญ   ลุ้งบ้านมาเฮนส์      
               
 
  นางสาวสิริพันธ์   จิตตางกูร      
               
 
  นางสุธาทิพย์   เคหะลุน      
               
 
  นางสาวสุภัชญา   มั่นอิ่ม      
               
 
  นางสาวเสาวณีย์   เกตุบำรุงพร      
               
 
  นางสาวอรอุษา   สุวรรณมณี      
               
 
  นายอวิสัย   กิจจานนท์      
               
 
  นางสาวอังคณา   แซ่ว่อง         
               
               
 
  นายอภัย   มาลินี      
               
 
  นางอุสาห์   วงศ์สุกรรม      
               
 
  นายเอกรินทร์   วิริทธิกร      
               
 
รวมทั้งสิ้น 39 คน
   
     
     
 
 
 
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลที่หน้าจอขนาด 1024x768 pixel
Webmaster Team  : library@fda.moph.go.th