ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2556 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556)  
     ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์  
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555  
     การอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 6 หลักสูตร (พ.ค. - ก.ค.55)  
     การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2555 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน)  
     บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2554 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม)  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2554 (ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม) 4 หลักสูตร  
     โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
     การเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"  
     สรุปผลการจัดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554  
     ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2554 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554)  
     หลักสูตรการเขียนบทสรุปและบทคัดย่อที่เป็นสากล (Excutive Summary & Abstract)  
     การสนับสนุนทุนวิจัย  
     ขอเชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ  
     หลักสูตรการฝึกอบรม "การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 7" วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  
     การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554  
     แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559  
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร โดย สมาคมนักวิจัย  
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011  
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย  
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554  
     การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554  
     การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  
     การรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554  
     ทำเนียบโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2552  
     บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2553  
     เชิญเสนอหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพ  
     หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2553 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553)  
     การสัมมนาเรื่อง "การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากหิ้งสู่ห้าง  
     โครงการฝึกอบรมการวิจัยทางสังคม  
     การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยชุมชน" ครั้งที่ 28  
     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2553  
     การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554  
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (THAILAND RESEARCH EXPO 2010)"  
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร  
     โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2554  
     การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2552  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร "การจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยสุขภาพ"  
     ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3 ...(ลงทะเบียน) , ...(รายละเอียด)  
     การอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ"  
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย เรื่อง "การนำเสนอโครงการวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ ครั้งที่ 3/2552 "  
     หลักสูตร "การฝึกอบรมการวิจัยสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2553"  
     หลักสูตร "เทคนิคการเขียนข้อมูลเสนอโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์"  
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยครั้งที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2553  
     การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554  
     ทำเนียบโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2551  
     ขอเชิญบุคลาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบาดวิทยา" ครั้งที่ 26  
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย รุ่นที 2"  
     การนำเสนอโครงการวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ ครั้งที่ 1/2552  
      - โครงการวิจัยความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้นำวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  
      - โครงการศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
      - โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกับ อย.  
      - การศึกษาความรู้ของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการวิทยุชุมชนต่อการโฆษณายาหรือโฆษณาอาหารในเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ 2552  
      - การศึกษามาตรการทางเลือกสำหรับการควบคุมราคายาในประเทศไทย  
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย รุ่นที 2"  
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 "  
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานนักวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์"  
     การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง "การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม"  
     ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการ Research Zone : Phase 4-6 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2552 เรื่อง "การวิจัยเชิงปริมาณ" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
     โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ของสมาคมนักวิจัย  
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติม)  
     ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณพ์สุขภาพ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2551  
     สรุปผลการติดตามโครงการวิจัยปี 50  
     ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  
      การประชุมวิชาการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2550  
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)  
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำข้อเสนอการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปี 2551  
      ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย  
     โครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดินของ อย. ปี 2548  
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำข้อเสนอการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปี 2551  
     ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย  
     โครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดินของ อย. ปี 2548  
     สรุปการประชุม เรื่อง พัฒนาแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 3  
     รายชื่อโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยเบื้องต้น ปี 2549 (พร้อมที่อยู่อาจารย์ที่ปรึกษา)  
     คำชี้แจงแบบสำรวจข้อมูล / การดำเนินการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548  
     สามารถ Download แบบสำรวจข้อมูลโครงการวิจัย(อย.ป1) ได้ในหัวข้อ "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม"  
     ผลสรุปโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณปี 2550 ของ อย. (เรียงลำคับความสำคัญ)  
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานวิจัย  
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานวิจัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
     รายงานการประเมินผลการมอบให้องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อตรวจประเมินระบบ GMP อาหาร  
     รายงานโครงการประเมินผล การให้บริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)  
     รายงานการวิจัย และเอกสารการประชุมและอบรม  
     
ย้อนกลับ
 
 
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลที่หน้าจอขนาด 1024x768 pixel
Webmaster Team  : library@fda.moph.go.th