ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐฯ  
     นโยบายการดำเนินงานปี 2551  
     สถานการณ์วิจัย อย. ปี 2545-2549  
     หลักเกณฑ์การบริหารงานวิจัยของ อย.  
     ตัวอย่างคำสั่ง Peer reviewer  
     ค่าตอบแทน Peer Reviewer  
     เอกสารประกอบการจัดทำคำขอข้อเสนอการวิจัย ปี 2551  
      - แบบต-1ด-ช รายงานความก้าวหน้าโครงการ  
      - ผนวก 5 แบบฟอร์มภาพรวมงบประมาณ  
      - ผนวก 6 แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ เสนอแต่ละปี  
      - ผนวก 7 แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ จำแนกประเภท  
      - ผนวก 10 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์  
     แนวทางการประเมินผลแผนงานการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ  
      - แบบ นท - 1ช  
      - แบบ นท - 1ด  
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ตัวแปรในการวิจัย และการสร้างแบบสอบถาม (Variables & Questionnaire)" วันที่ 10-12 มกราคม 2550  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิเคราาะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม spss รุ่นที่ 3" วันที่ 20-22 ธันวาคม 2549  
     กองแผนงานและวิชาการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อเสนอการวิจัยส่งภายในวันที่ 30 พ.ย. 49  
     งานวิจัย...กับการพัฒนาท้องถิ่น (Winzip 9.67 MB) Download  
     โครงการอบรมนักวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรการแปลผลข้อมูล) ประจำปี 2549  
      แบบยืนยันการเขาอบรมนักวิจัยหลักสูตรการแปลผลข้อมูล  
     รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนักวิจัยเบื้องต้นในงาน คบส. และจัดทำโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2549  
     รางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2549  
     ประชาสัมพันธ ์เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2549  
     ประชาสัมพันธ ์เรื่อง การเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2549  
     
ย้อนกลับ
 
 
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลที่หน้าจอขนาด 1024x768 pixel
Webmaster Team  : library@fda.moph.go.th