แบบฟอร์มการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
    เอกสารทั่วไป  
     - ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
     - แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐทีเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
    ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.  
       แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) พร้อม คำชี้แจง  
        แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3) พร้อม คำชี้แจง  
       แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (term of reference - TOR) (แบบ-TOR)  
       แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) (แบบ ว-1 ช) พร้อม คำชี้แจง  
       แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (แบบ ว-1ด) พร้อม คำชี้แจง  
        แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)  
        แบบสรุปสาระสำคัญข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว-1 สค) พร้อม คำชี้แจง - (ทั้งโครงการเดี่ยวและชุด)  
        แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญฯ (แบบ ผช-1ป) (ทั้งโครงการเดี่ยวและชุด)  
       ประวัติผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ประเมินโครงการวิจัย (แบบ ผช-1CV)  
    ส่วนที่ 2 เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย  
        แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นท-1ช)  
       แบบแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นท-1ด)  
    ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
       ผนวก 1: มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521  
       ผนวก 2: นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
       ผนวก 3: กลุ่มเรื่องเร่งด่วน  
       ผนวก 4: นิยามเกี่ยวกับการวิจัย  
       ผนวก 5: ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมารที่เสนอขอ)  
       ผนวก 6: ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย  
       ผนวก 7: ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ ทีเสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย  
       ผนวก 8: ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)  
       ผนวก 9: จรรยาบรรณนักวิจัย  
       ผนวก 10: จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 11: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 12: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 13: จริยธรรมการวิจัยในคน  
       ผนวก 14: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
       ผนวก 15: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม  
       ผนวก 16: ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
    คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)  
       การจัดทำและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
       การดำเนินงานโครงการวิจัย  
     
ย้อนกลับ
 
 
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลที่หน้าจอขนาด 1024x768 pixel
Webmaster Team  : library@fda.moph.go.th