บุคลากรศูนย์วิทยบริการ
   
 
นายเจษฎาพร โชติรัตน์
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
Tel. 0-2590-7256 Fax 0-2590-7328
library@fda.moph.go.th
   
   
   
   
   
   
 
       
       
 
น.ส.พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
Tel. 0-2590-7328
library@fda.moph.go.th
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
นายมานพ ปิยนุสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
Tel. 0-2590-7256
library@fda.moph.go.th
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
น.ส.สุภาวดี โพธิ์คุ้ม
บรรณารักษ์
Tel. 0-2590-7254
library@fda.moph.go.th
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม
บรรณารักษ์
Tel. 0-2590-7254
library@fda.moph.go.th
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
นายวิภม วีระกะลัส
โปรแกรมเมอร์
Tel. 0-2590-7254
library@fda.moph.go.th
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
นายทศพร ขาวละเอียด
เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสาร
Tel. 0-2590-7254
library@fda.moph.go.th
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
   
Home
World Map