สีผสมอาหาร

สืบค้นจากหนังสือ/วารสาร

คณะกรรมการอาหารและยา, สนง. เกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและการ
อนุญาตใช้ฉลากอาหาร " สีผสมอาหาร ". นนทบุรี : อย., 2536.

คณะกรรมการอาหารและยา, สนง. รายงานการวิจัย ปริมาณการใช้สีในขนมเด็ก ที่จำหน่าย
ในร้านขายของชำในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง. นนทบุรี : อย., กองวิชาการ, 2539.

จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ. การใช้สีผสมอาหารอย่างปลอดภัย. กรุงเทพฯ : อย., 1996.

ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร. เอกสารวิชาการเรื่องอาหารใส่สี. นนทบุรี : กองสารวัตร, 1992.

บุษบา ยงสมิทธ์. รายงานการวิจัย การผลิตสีผสมอาหารจากมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมหมัก.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

พัตรา สมิตติพัฒน์. การศึกษาสัดส่วนของการกระจายขนมผสมสีที่มีจำหน่ายตามร้านค้าในหมู่บ้าน
จังหวัดนครปฐม. ตรัง : ม.ป.ช., 2537.

วิไลลักษณ์ ชินบูรณ์. สถานการณ์การใช้สีในขนมเด็กที่จำหน่ายในร้านขายของชำในเขตกรุงเทพฯ
และภาคกลาง. นนทบุรี : อย.,กองวิชาการ, 2539.

สมนึก ฮาเล็ม. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร จังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, 2544.


สืบค้นจากบทความ

เตือนอันตรายลูกชิ้นผสมสี
"เตือนอันตรายลูกชิ้นผสมสี." จาร์พา. 7, 53 (เมษายน 2543) : 69.

มาตรฐานสีผสมอาหาร
"มาตรฐานสีผสมอาหาร." อาหาร. 24, 4 (ตุลาคม 2537) : 279.

ลูกชิ้นสีส้ม
"ลูกชิ้นสีส้ม." ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ . 2, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 14-15.

วัตถุเจือปนอาหาร ในศตวรรษที่ 21
"วัตถุเจือปนอาหาร ในศตวรรษที่ 21." สถาบันอาหาร . 3, 16 (มีนาคม - เมษายน 2544) : 17-25.

สารสีอาหาร
"สารสีอาหาร." อาหาร . 13, 4 (ธันวาคม 2524) : 231.

สีผสมอาหาร
"สีผสมอาหาร." อาหาร . 17, 3 (กรกฎาคม 2530) : 193.

อาหารที่ห้ามใส่สี
"อาหารที่ห้ามใส่สี." จาร์พา. 5, 41 (เมษายน 2541) : 66.

แอนโธไซยานินส์ - สีผสมอาหาร
"แอนโธไซยานินส์ - สีผสมอาหาร." อาหาร . 21, 4 (ตุลาคม 2534) : 304.


สืบค้นจาก Website

ขนมเด็กใส่สี
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข
http://www.thaiparents.com/hf_candy.html

"ขนมย้อมสี" อันตราย
ที่มา : สภากาชาดไทย
http://www.redcross.or.th/pr/pr_news.php4?db=3&naid=368

ความปลอดภัยในการใช้สีผสมอาหาร
ที่มา : นางสาวมณฑลี หนูสีใส นักวิชาการสุขศึกษา 5 สำนักอนามัย
http://203.144.180.217/office/phpd/data/nutrition/H01.htm

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามผสมสี
ที่มา : กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/food/files/test/color.htm

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดสีผสมอาหารเป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการใช้ การผสม และฉลาก
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/ntfmoph/ntf021.htm

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 221) พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดง
เลขสารบบอาหารที่ฉลาก
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
http://www2.fda.moph.go.th/Exporters/law/Document/Food/....

พิษภัยในอาหารสีสวย
ที่มา : จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. พิษภัยในอาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-5189.html

ภัยในอาหารสีสวย
ที่มา : ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี
http://www.balavi.co.th/content/news_foodcolor.asp

มาตรฐานสารเจือปนในอาหาร
ที่มา : กองชันสูตรสาธารณสุข
http://203.144.180.217/office/doh/hld/knowledge.htm

สารเป็นพิษที่พบได้ในอาหาร
ที่มา : ดร.เยาวพา สุวัตถิ วิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
http://www.rdi.gpo.or.th/htmls/tox.html

สีผสมอาหาร
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
http://eduhealth.moph.go.th/webcontest/042/sepasom.htm

สีผสมอาหาร
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://techno.msu.ac.th/fn/ecenter/fad/color.htm

สีผสมอาหารจากธรรมชาติ
ที่มา : สำนักงานเกษตร จังหวัดมุกดาหาร
http://mukdahan.doae.go.th/food2.htm

สีผสมอาหาร ( Color Mixed in the Food )
ที่มา : สำนักงานอนามัย
http://www.saksiri.org/health/color.html

สีสังเคราะห์
ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/ASSC210/how%20to%20eat/ccolor.html


Last update May 20, 2003