น้ำมันพืช (Vegetable Oils) / พืชน้ำมัน (Oils Crop)

เรื่องน่ารู้ของพืชน้ำมัน

ไขมันในอาหาร...อิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัว
ที่มา : Cool-Health.com
http://www.cool-health.com/health/fea_cloresteral3.html

ไขมันไม่อิ่มตัวต่ำ
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors/food_fat01.html

ควรเลือกน้ำมันพืชชนิดไหนดี?
ที่มา : เอกสารประกอบคำบรรยาย โดย..ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์วทค โภชนศาสตร์
หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ รามาธิบดี
http://www.doasoke.com/naru.html

คำแนะนำในการเลือกใช้น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร
ที่มา : เรียบเรียงโดย นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา อายุรแพทย์โรคหัวใจ
http://www.thaiheartweb.com/oil.htm

ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารของพืชน้ำมัน
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l2.htm#sect5

ทางเลือกในการซื้อน้ำมันพืชครั้งต่อไป
ที่มา : กรมการค้าภายในกับการรักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
http://www.dit.go.th/gain/buy_oli.htm

น้ำมันในฝัน
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors/food_fat03.html

น้ำมันในอุดมคติ
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors/food_fat02.html

น้ำมันปรุงอาหาร
ที่มา : กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/food/files/news/oil.htm

น้ำมันปรุงอาหารกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors/food_oil.html

น้ำมันและไขมันต่างกันอย่างไร
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l1.htm#sect2

น้ำมันหมายถึงสารประกอบ 2 ประเภท คืออะไร
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l1.htm#sect1

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำมันและไขมัน
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
http://www2.fda.moph.go.th/Exporters/law/Document/Food/ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข%20(ฉบับที่%20205)%20พ.ศ.2543-เรื่องน้ำมันและไขมัน(แนบท้าย).htm

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำมันและไขมัน
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
http://www2.fda.moph.go.th/Exporters/law/Document/Food/ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข%20(ฉบับที่%20205)%20พ.ศ.2543-เรื่อง%20น้ำมันและไขมัน.htm

พืชน้ำมัน
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-m.htm

พืชน้ำมันที่สำคัญ ได้แก่อะไรบ้าง
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l1.htm#sect3

เลือกบริโภคน้ำมันอย่างไรดี
ที่มา : bangkokhealth.com
http://www.bangkokhealth.com/nutrition_htdoc/nutrition_health_detail.asp?Number=9044

เลือกหาน้ำมันพืช
ที่มา : ห้องสมุดวิทยพัฒน์
http://www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/nutrition1/nutrit11.htm


สืบค้นจากหนังสือ/วารสาร

คณะกรรมการอาหารและยา, สนง. น้ำมันพืชที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้บริโภค. นนทบุรี : อย., 2531.

นงลักษณ์ สิทธิเจริญชัย. การใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อชลอการเกิด OXIDATION ในน้ำมันปรุงอาหาร.
กรุงเทพฯ : อย.,กองควบคุมอาหาร, 2538.


สืบค้นจากบทความ

การนำน้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของรงควัตถุจากแครอทและมะเขือเทศมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
เค้กชิฟฟอน
"การนำน้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของรงควัตถุจากแครอทและมะเขือเทศมาใช้ประโยชน์ในผลิต
ภัณฑ์เค้กชิฟฟอน." อาหาร. 31, 1(มกราคม-มีนาคม 2544) : 39.

น้ำมันปาล์ม
"น้ำมันปาล์ม." อาหาร. 25, 1(มกราคม-มีนาคม 2538) : 43-48.

น้ำมันพืชกับเทศกาลกินเจ
"น้ำมันพืชกับเทศกาลกินเจ." อาหาร. 25, 3(26/9/2538) : 211.

น้ำมันพืชดัดแปลงจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การทดแทนน้ำมันดีเซลของเกษตรกร
"น้ำมันพืชดัดแปลงจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การทดแทนน้ำมันดีเซลของเกษตรกร." เกษตร
กรรมธรรมชาติ . 8,(สิงหาคม 2544) : 27.

ปริมาณวิตามินอีในเมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและน้ำมันพืช
"ปริมาณวิตามินอีในเมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและน้ำมันพืช." อาหาร. 25, 2(23/7/2538) :
117.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 56(พ.ศ.2522) เรื่อง น้ำมันปาล์ม
"ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 56 (พ.ศ.2522) เรื่อง น้ำมันปาล์ม." พระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข. เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 1-181) :
104-110.

มากคุณค่า...น้ำมันงา
"มากคุณค่า...น้ำมันงา." เกษตรกรรมธรรมชาติ. 1, ( 2545 ) : 14.

เมล็ดงา อาหารต้านทานโรค บำรุงผิวพรรณ-ยาอายุวัฒนะ น้ำมันงา
"เมล็ดงา อาหารต้านทานโรค บำรุงผิวพรรณ-ยาอายุวัฒนะ น้ำมันงา." เกษตรกรรมธรรมชาติ.
1,(2545) : 15-17.


สืบค้นจาก Website

ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร
ที่มา : กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/food/files/test/acidco.htm

ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร
ที่มา : กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/food/files/test/colet.htm

น้ำมันที่ใช้ทอดครั้งที่ 2 ตัวการก่อมะเร็ง
ที่มา : sanook.com
http://www3.sanook.com/highlights/356710.html

สธ.เล็งออกกฎห้ามใช้น้ำมันมือ 2
ที่มา : ข่าวตัดหนังสือพิมพ์, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สป. กระทรวงสาธารณสุข
http://www.moph.go.th/ContentDetails.asp?intContentID=458&strOrgID=001002002

น้ำมันข้าวโพด (Corn Oil)

ข้าวโพด
ที่มา : web.ku.ac.th
http://web.ku.ac.th/agri/cornn/corn_b.htm

อุตสาหกรรมข้าวโพดในทศวรรษหน้า
ที่มา : คณะทำงานข้าวโพดอุตสาหกรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาพืชผัก กคก.
http://www.geocities.com/tonginn/Agrieconomy/corn.html

น้ำมันงา (Sesame Oil)

การผลิตน้ำมันงา ของชาวบ้านปางหมู กับกรรมวิธีการผลิตที่น่าทึ่ง
ที่มา : ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน บ้านปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
http://www.maehongsontravel.com/th/pangmoo.html

งา : จิ๋วแจ๋วจอมพลัง
ที่มา : Healthy Eating ถามตอบปัญหาสุขภาพ
http://www.pop.co.th/health/showoldcontent.phtml?oldid=1640&cid=16

งา พืชน้ำมันที่สำคัญ
ที่มา : doae.go.th
http://www.doae.go.th/library/html/detail/paddy/c5.htm

งา : เมล็ดพืชที่มีคุณค่าน่าสนใจ
ที่มา : ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ เดลินิวส์ 1 พฤศจิกายน 2541 หน้า 8
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/june22/sesame.htm

งา : อาหารต้านทานโรค
ที่มา : green-x.com
http://www.green-x.com/news/news180101.htm

รู้จัก Sesame Oil กันเถอะ / น้ำมันงา
ที่มา : Healthcare & Diagnostic Information
http://www.thailabonline.com/aromasesame.htm

น้ำมันจมูกข้าวสาลี (Wheat Germ Oil)

น้ำมันจมูกข้าวสาลี (Wheat Germ Oil )
ที่มา : เครือข่ายวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fd12.htm

น้ำมันดอกคำฝอย (Saffiower Oil)

ดอกคำฝอย
ที่มา : ศ.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, "สมุนไพรก้าวใหม่"
http://www.yasiam.com/txt/fod450922.html

ดอกคำฝอย…ผู้พิชิตโรคหัวใจและคลอเรสเตอรอล
ที่มา : tourismthailand.org
http://tourismthailand.org/agrotourism/ne/way7/subsomboon/know01.php

น้ำมันถั่วลิสง (Peanut Oil / Arachis Oil)

ถั่วดิน ถั่วขุดหรือถั่วยี่สง เป็นชื่อเรียกในท้องถิ่นต่างๆของถั่วชนิดใด
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l2.htm#sect3

น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean Oil)

การนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www.dft.moc.go.th/document/commodity_1/service/import/oil_soybeani.htm

ถั่วเหลือง
ที่มา : ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
http://nipon10230.tripod.com/varietyg94-1.html

พืชที่ใช้ประโยชน์ได้นานับประการนอกเหนือจากสกัดน้ำมันคืออะไร
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l2.htm#sect2

น้ำมันปาล์ม (Palm Oil)

การนำเข้าน้ำมันปาล์ม
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www.dft.moc.go.th/document/commodity_1/service/import/oil_palmi.htm

เกร็ดความรู้ Nutritional Aspects of Palm Oil
ที่มา : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
http://www.cpi-th.com/thai/tips.htm

ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
http://www.smethai.net/ipcr9/inner5_12.asp

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
http://www2.fda.moph.go.th/Exporters/law/Document/Food/ประกาศกระทรวงสา
ธารณสุข%20(ฉบับที่%20234)%20พ.ศ.2544%20เรื่อง%20แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระ
ทรวงสาธารณสุข%20ฉบับที่%2056%20(พ.ศ.2524)%20เรื่อง%20น้ำมันปาล์ม.htm

ปาล์มน้ำมันมีถิ่นกำเนิดจากที่ไหน
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l1.htm#sect4

เรื่องของน้ำมันปาล์ม
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors45/food_oil001.html

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ที่มา : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
http://www.cpi-th.com/thai/industry.htm

น้ำมันมะกอก (Olive Oil)

การปลูกพืชกลุ่มมะกอกเพื่อการผลิตน้ำมัน
ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://web.ku.ac.th/nk40/olive.htm

ต้นมะกอกที่ชะอำ
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors45/food_olive001.html

น้ำมันมะกอก
ที่มา : สภาน้ำมันมะกอกสากล
http://www.internationaloliveoil.org/tm/thailand/Thailand/Thai-thai/Thailand-olive.htm

น้ำมันมะกอก
ที่มา : กาญจนาวารี
http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/olive_oil.html

น้ำมันพืชที่ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด
ที่มา : นิตยสาร "ครัว" ปีที่ 4 ฉบับที่ 45
http://www.naichef.net/olive.html

มะกอกเพื่อสุขภาพ
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors2/food_olive02.html

รู้จัก Olive Oil กันเถอะ / น้ำมันมะกอก
ที่มา : ดร.วินัย ดะห์ลัน
http://www.thailabonline.com/aromaolive.htm

ลดความดันด้วยน้ำมันมะกอก
ที่มา : นิตยสารชีวจิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 39 16 พฤษภาคม 2543
http://siam-pharm.com/news_02.html#b

สารพันน้ำมันมะกอก
ที่มา : อาหารการกิน, elib-online.com
http://www.elib-online.com/doctors2/food_olive01.html

น้ำมันมะพร้าว (Cococut Oil)

การนำเข้าน้ำมันมะพร้าว
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www.dft.moc.go.th/document/commodity_1/service/import/oil_coconuti.htm

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
http://www2.fda.moph.go.th/Exporters/law/Document/Food/ประกาศกระทรวงสา
ธารณสุข%20(ฉบับที่%20235)%20พ.ศ.2544%20เรื่อง%20แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระ
ทรวงสาธารณสุข%20ฉบับที่%2057%20(พ.ศ.2524)%20เรื่องน้ำมันมะพร้าว.htm

มะพร้าวมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l2.htm#sect1

น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (Sunflower Oil)

ทานตะวัน
ที่มา : เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ หลักโภชนาการปัจจุบัน ไทยวัฒนพานิช 2526 หน้า 63
http://www.gang4.com/fieldcrops/sunflower.html

น้ำมันพืชจากเมล็ดดอกทานตะวัน
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://members.tripod.com/foodonline/0104-2.html

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ารายเดือน
ที่มา : oae.go.th
http://www.oae.go.th/statistic/import/imSF.xls

เมล็ดทานตะวัน… ให้คุณค่า
ที่มา : คอลัมน์ สรรสาระบนความอร่อย ปีที่22 ฉบับที่ 280 เดือน พฤษภาคม 2545 หน้า 9 / 13
http://www.cpf.co.th/pub/buaban/buaban.nsf/f83d510c3dabb8fa47256a4e003b0428/
be1c3b07f8d269d247256bd700378ae3?OpenDocument

น้ำมันรำข้าว (Rice Bran Oil)

การใช้ประโยชน์จากรำข้าว
ที่มา : การวิจัย การใช้ประโยชน์จากรำข้าว, ผศ.นฤมล จียโชค (หัวหน้าโครงการ)
http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/pron316.htm

การสกัดน้ำมันดิบรำข้าว|
ที่มา : Manufacturer and Distributor of Rice Bran Oil
http://www.thaiedibleoil.com/production/extraction_th.htm

น้ำมันละหุ่ง (Castor Oil)

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ารายเดือน
ที่มา : oae.go.th
http://www.oae.go.th/statistic/import/imCTO.xls

"เห็บของหมา" เป็นภาษาละตินที่ใช้เรียกพืชชนิดใด
ที่มา : พืชน้ำมัน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter2/t19-2-l2.htm#sect4


Last update April 30, 2003