น้ำแร่

สืบค้นจากหนังสือ/วารสาร

คณะกรรมการอาหารและยา, สนง. เกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและการ
อนุญาตใช้ฉลากอาหาร " น้ำแร่ " นนทบุรี : อย., 2538.

คณะกรรมการอาหารและยา, สนง. ทำเนียบรายชื่อผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง&น้ำแร่ ที่ได้รับอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี : อย.,กองควบคุมอาหาร, 2541

คณะกรรมการอาหารและยา, สนง. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 - 249)
กองควบคุมอาหาร. ส่วนพัฒนามาตรฐานอาหารและสนับสนุนการกำกับดูแล

เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม เอกสารทางวิชาการ น้ำแร่.
นนทบุรี : กลุ่มนิติการ, 1992


สืบค้นจากบทความ

น้ำแร่ธรรมชาติและการพัฒนามาตรการการควบคุมตามแนวทางสากล
"น้ำแร่ธรรมชาติและการพัฒนามาตรการการควบคุมตามแนวทางสากล."
อาหารและยา. 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2544) : 28.

มาตรฐานน้ำแร่
"มาตรฐานน้ำแร่." อาหาร. 25, 2 (23 กรกฎาคม 2538) : 124.

สธ. คุมเข้มอาหารนำเข้าหลังตรวจพบอาหารนำเข้าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ
"สธ. คุมเข้มอาหารนำเข้าหลังตรวจพบอาหารนำเข้าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ."
แถลงข่าว 14ปีงบประมาณ 2546 (24 ก.พ. 2546) .


สืบค้นจาก Website

การรับประทานน้ำแร่
ที่มา : siamhealth
http://siamhealth.net/Disease/endocrine/thyroid/i131.htm

"น้ำคือชีวิต"
ที่มา : อุ่นใจดอทคอม
http://www.ounjai.com/water.html

ข้อควรรู้...เกี่ยวกับฉลากอาหาร
ที่มา : สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/labelfoo.htm

ทำไมถึงนิยมน้ำแร่
ที่มา : รายการ ผู้หญิง-ผู้หญิง
http://www.pooying-pooying.becnews.com/data/travel.php?
s_id=197&s_record=100

น้ำเพื่อชีวิต
ที่มา : ห้องสมุด ออนไลท์
http://www.elib-online.com/doctors45/gen_water001.html

น้ำแร่มีประโยชน์อย่างไร
ที่มา : เอ็มเว็บ
http://leisure.mweb.co.th/restaurant/soon_tips_2056.html

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางเรื่อง กำหนดแบบวัตถุที่ประสงค์ประกอบคำ
ขอจดทะเบียน ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
http://www.dbd.go.th/thai/law/law_annouce01.phtml


Last update Aug 25, 2003