Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
1 2465 โครงสร้าง เกิดการควบคุมยาเป็นครั้งแรก Pre-marketing มีการควบคุมยาเป็นครั้งแรก โดยออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของกองยาเสพติดให้โทษ สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2465
2 2484 โครงสร้าง ตั้งแผนกอาหาร Pre-marketing มีการจัดตั้งแผนกอาหาร กองสุขภาพ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2484
3 2485 โครงสร้าง การจัดตั้งกองอาหารและยา Pre-marketing โอนกองบริโภคสงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์ มารวมกับแผนกอาหารและยา ของกรมสาธารณสุข แล้วจัดตั้งเป็นกองอาหารและยา กรมสาธารณสุข (ต่อมาเปลี่ยนเป็น กรมอนามัย) กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงาน 3 แผนกด้วยกัน คือ แผนกอาหาร,แผนกยา,แผนกทะเบียนและสถิติ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2485
4 2496 โครงสร้าง โอนกองอาหารและยา สังกัด สป. พร้อมขยายภารกิจ Pre-marketing โอนกองอาหารและยา จากกรมอนามัยไปสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2496
5 2508 โครงสร้าง ขยายงานเพิ่ม 5หน่วยงาน Pre-marketing พ.ศ. 2508 ขยายงานเดิมของกองควบคุมอาหารและยา โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาการ , แผนกยาเสพติดให้โทษ , แผนกทะเบียน , แผนกควบคุมการโฆษณา และแผนกสารวัตร รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2508
14 2515 โครงสร้าง โอนกองอาหารและยาไปสังกัด กรมส่งเสริมสาธารณสุข Pre-marketing โอนกองอาหารและยาจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯไปสังกัดกรมส่งเสริมสาธารณสุข ได้มีการปรับปรุงงานให้กว้างขวาง และแบ่งหน่วยงานออกเป็น 6 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานวิชาการ,งานสารวัตรอาหารและยาส่วนภูมิภาค,งานยาเสพติดให้โทษและวัตถุมีพิษ,งานทะเบียนอาหารและยา,งานสารวัตรอาหารและยาส่วนกลาง และ งานโฆษณาและศูนย์รวมข่าว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2515
16 2517 โครงสร้าง เป็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Pre-marketing เปลี่ยนฐานะ กองควบคุมอาหารและยา เป็น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2518 แบ่งส่วนราชการเป็น 8 กอง ได้แก่ กองควบคุมอาหาร , กองควบคุมยา , กองควบคุมเครื่องสำอาง , กองควบคุมวัตถุเสพติด , กองสารวัตร , กองวิชาการ , กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา และสำนักเลขานุการกรม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2517[First] 1 2 3 4  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
219319 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.