Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
18 2518 โครงสร้าง ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ Pre-marketing แต่งตั้งผู้อำนวยการกองคนแรกของกองต่าง ๆ ร.ท. สัมฤทธิ์ สุนทรเกตุ ร.น. ผอ. สำนักงานเลขานุการกรม นายตรี แสงธงทอง ผอ. กองควบคุมยา นายปัญญา วรรณสถิตย์ ผอ. กองควบคุมวัตถุเสพติด นายธีระ ศตะสุข ผอ. กองควบคุมอาหาร นางบุญศรี รามเดชะ ผอ. กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา นายภักดี โพธิศิริ ผอ. กองวิชาการ นายวิวัฒน์ วนรักษ์ ผอ. กองสารวัตร นางสาวถวิลวงศ์ สุขประเสริฐ ผอ. กองควบคุมเครื่องสำอาง รายชื่อ ผอ. กองตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน อย. โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อย. 09/09/2518
77 2528 โครงสร้าง ปรับโครงสร้าง อย. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค การปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักงานฯ ตามแผนพัฒนากรอบอัตรากำลังรอบแรกที่ ก.พ. กำหนด (พ.ศ. 2529 - 2531) แบ่งส่วนราชการเป็น 8 กองเช่นเดิม แต่มีกลุ่มงานเพิ่มขึ้นมา 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มนิติการ ซึ่งแบ่งออกมาจากสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานนี้ขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2528
136 2532 โครงสร้าง เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2532) เรื่อง ระบุโรคที่ต้องห้ามสำหรับผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ ,วัณโรคในระยะติดต่อ,โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง,โรคพิษสุราเรื้อรัง,โรคเอดส์ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 01/08/2532
147 2533 โครงสร้าง เพิ่มกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และกองควบคุมวัตถุมีพิษ Pre-marketing มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหม่ โดยมีเพิ่มกองใหม่อีก 2 กอง คือ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และกองควบคุมวัตถุมีพิษ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2533
178 2533 โครงสร้าง เกิดกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ Pre-marketing อย.เพิ่มหน่วยงานใหม่ขึ้น คือ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ โดยมี นาง สมพร อินทรศรี เป็นผู้อำนวยการคนแรก รายชื่อ ผอ.กองตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน อย. โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อย. 05/09/2533
198 2534 โครงสร้าง เปลี่ยนเลขาธิการฯ Pre-marketing ครม. มีมติ โยกย้าย น.พ. ประชา เอมอมร เลขาธิการ อย. ไปเป็นรองปลัด สธ. และให้คุณหญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาดำรงตำแหน่งแทน หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 17/04/2534
209 2534 โครงสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและยา Pre-marketing รมว. สธ. ลงนามแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารและยา 9 คน โดยเป็นกรรมการชุดเก่า 4 คน คือ น.พ. วีกิจ วีรานุวัตต์ อดีตอธิการบดี ม. มหิดล , นาย สว่าง ลัชราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา , นาย วิทิต วัฒนาวิบูล แพทย์แผนโบราณ และ นาย นิรันดร์ พงศ์สร้อยเพชร แพทย์แผนโบราณด้านยาไทยและยาสมุนไพร ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 5 คน ได้แก่ น.พ. วิศิษฏ์ สัตปรีชา , นาย ตรี แสงธงทอง , นาย จอมจิน จันทรสกุล , นาย สมิง เก่าเจริญ และน.อ. พรนุติ เทศะวิบูลย์ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ไม่ได้รับเลือกเข้ามาอีก ได้แก่ น.พ. อรรถสิทธ์ เวชชาชีวะ รมว. สธ. , นาย เฉลียว อยู่วิทยา นักธุรกิจและเจ้าของสินค้ายี่ห้อ "กระทิงแดง" , น.พ. อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ , นาย ทนงศักดิ์ ตรีอนุชาติ และ รศ.นพ. พเยาว์ วงศ์เหมือนญาติ หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 12 ก.ค. 2534 11/07/2534[First] 1 2 3 4 5  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
431531 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.