Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
216 2534 โครงสร้าง โยกย้ายผู้อำนวยการกอง Pre-marketing เลขาธิการ อย. (คุณหญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) สั่งย้าย นาย ประเสริฐ เจริญผล ผอ. กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และให้นางนฤมล โกมลเสวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณาแทน เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนการทำงานว่า ไม่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการในการขอโฆษณา หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2534 05/09/2534
217 2534 โครงสร้าง ตั้ง ผอ. กองวิชาการคนใหม่ Pre-marketing เลขาธิการ อย.ให้นายแพทย์ สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ ผอ. การวิทยาลัยสาธารณสุข จ. ขอนแก่น มาเป็นผู้อำนวยการกองวิทยาการ แทน นาย ศิริศักดิ์ ธานี ที่รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการมา 10 เดือน เพื่อพัฒนาการวางแผนงานของ อย. หนังสือพิมพ์ มติชน 01/09/2534
230 2535 โครงสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างภายใน Pre-marketing มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักงานฯ ตามแผนพัฒนากรอบอัตรา กำลังรอบ 2 ที่ ก.พ. กำหนด (พ.ศ. 2535 - 3537) โดยมีกองต่าง ๆ ดังนี้ กองควบคุมอาหาร,กองควบคุมยา,กองควบคุมเครื่องสำอาง,กองควบคุมวัตถุมีพิษ,กองควบคุมวัตถุเสพติด,กองสารวัตร,กองวิชาการ,กองควบคุมเครื่องมือแพทย์,กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา,สำนักงานเลขานุการกรม,กลุ่มนิติกร และกลุ่มงานส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (กลุ่มงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่) นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง สำนักวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยพัฒนาทางด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษทุกด้าน ของสำนักงานฯ เป็นผู้ปฏิบัติงาน และยังได้แยกงานที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ออกจากกองวิชาการ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์สารสนเทศ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขด้วย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2535
245 2535 โครงสร้าง มอบอำนาจ Pre-marketing วันแรกที่ อย.มอบอำนาจบางส่วนไปยังภูมิภาค โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ นพ. สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จากเดิม ที่อำนาจอยู่ที่ เลขาธิการฯแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการมอบอำนาจนี้ครอบคลุมในส่วนของ พ.ร.บ. ทั้งหมดและงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค หนังสือพิมพ์ วัฎจักร 01/04/2535
249 2535 โครงสร้าง เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2535) เรื่อง ถุงยางอนามัย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 30/06/2535
296 2536 โครงสร้าง เลขา อย.เผยสาเหตุการลาออก Pre-marketing น.พ. มรกต กรเกษม เลขา อย. กล่าวอำลาชีวิตราชการกลางวงสัมมนาผู้บริหาร 2,000 คนแฉแหลก นักการเมืองเรียกไปพบ ขอให้ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เมื่อไม่ทำจึงถูกสั่งย้าย หนังสือพิมพ์ มติชน 17/09/2536
297 2536 โครงสร้าง สธ. เสนอชื่อหมอมรกตกลับ อย. Pre-marketing น.พ. ไพจิตร ประบุตร ปลัด สธ. เตรียมเสนอชื่อ น.พ. มรกต กรเกษม ให้กลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย. หนังสือพิมพ์ มติชน 25/09/2536[First] 1 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 3
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
320420 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.