Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
828 2547 โครงสร้าง อย.ลดระเบียบขั้นตอนขออนุญาตผลิตชา Pre-marketing อย.ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรจากวัตถุดิบอื่น ๆ ในรูปแบบเครื่องดื่มโดยใช้ชื่ออาหารว่า ชา ได้ ซึ่งเดิมจะขึ้นทะเบียบเป็นชาต้องเป็นชาสกุลคาเมลเลียเท่านั้น โดย อย.ลดระเบียบขั้นตอนการขออนุญาต ออกประกาศสำหรับชาสมุนไพรเป็นการเฉพาะ กำหนดให้ชาสมุนไพรเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเช่นเดียวกับชาทั่วไป พืชที่กำหนดไว้ในประกาศ ได้แก่ ผลมะตูม ดอกกระเจี๊ยบแดง เหง้าขิง เหง้าข่า เหง้าและต้นตะไคร้แกง ใบหม่อน ดอกคำฝอย ใบบัวบก ใบเตยหอม ดอกเก๊กฮวย ผลหล่อฮังก้วย เห็ดหลินจือ ผลมะขามป้อม ใบและต้นเจียวกู่หลานและเถาวัลย์เปรียง โดยอนุญาตให้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างง่าย เช่น การทำให้แห้งแล้วตัด สับหรือบด เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่ามาจากพืชชนิดใด การผลิตต้องไม่ใส่สี ไม่ผ่านการสกัด ไม่ปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยวัตถุอื่น เช่น น้ำตาล มิฉะนั้นจะไม่เข้าข่ายชาสมุนไพร ซึ่งมีวิธีบริโภคด้วยการต้มหรือชงกับน้ำเท่านั้น หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 ก.ค. 2547 หน้า 7 04/09/2547
929 2549 โครงสร้าง ถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่เทศบาล 8 แห่ง Pre-marketing/Post-marketing/พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.และเทศบาลเมืองท่องเที่ยว 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี หาดใหญ่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองป่าตอง เมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตำบลเกาะสมุย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 กำหนดให้หน่วยงานที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10 ปี ในส่วนของ อย.นั้นกำหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท 4 ภารกิจ คือ การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา , การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม , การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สธ.ในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดได้ถ่ายโอนตั้งแต่ปี 2546 ส่วนภารกิจที่ 4 คือ การตรวจสอบ ติดตาม คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้เริ่มการดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2549 และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 23 มิ.ย. 2549 หน้า 13 20/06/2549
932 2549 โครงสร้าง อย.พร้อมรับสนามบินสุวรรณภูมิ Pre-marketing การเปิดใช้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 28 กันยายน 2549 นั้น ในส่วนของ อย. ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของด่านอาหารและยา เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อย. ตลอดจนห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและยา รวมถึงห้องสุ่มตัวอย่างยาตามมาตรฐานสากล (PICs) และเจ้าหน้าที่ประจำด่านอย่างพร้อมเพรียง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทันทีที่สนามบินเปิดใช้ หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2549 00/08/2549[First] 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 7
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
653753 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.