Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
257 2536 โครงการ เปิดศูนย์บริการอาหารส่งออก Pre-marketing อย.ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งศูนย์บริการรวมด้านอาหารส่งออก เพื่อให้บริการในการประสานงานด้านการตรวจสอบและรับรองอาหารส่งออก โดยผู้ผลิตอาหารเพื่อส่งออกและผู้ส่งออกสินค้าอาหารสามารถยื่นคำร้องต่าง ๆ เช่น คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร คำร้องขอฉลากส่งออก ฯลฯ ได้ที่ศูนย์นี้ ซึ่งนับเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ณ จุดบริการจุดเดียว (one stop service) และได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2535 ที่ผ่านมา หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
262 2536 โครงการ อย.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ Free Sale Certificate ใหม่ Pre-marketing ในปี 2536 นี้ อย.ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Free Sale Certificate ( FSC ) หรือหนังสือรับรองการขายขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่นำหรือสั่งเข้ามาในประเทศ คือในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันจะต้องแนบ FSC เพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้ง และข้อความใน FSC จะต้องเป็นภาษาอังกฤษระบุชื่อยา ชื่อผู้ผลิต ส่วนประกอบตัวยาสามัญ มีข้อความรับรองว่าสามารถจำหน่ายได้ในประเทศที่ผลิต หลักเกณฑ์ใหม่นี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 ที่ผ่านมา หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
264 2536 โครงการ อย. ผลิตสารคดี ทางเลือก-ทางรอด พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. ได้ดำเนินการผลิตสารคดีเพื่อให้ความรู้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยได้มอบหมายให้บริษัท ชวนชม ครีเอชั่น เป็นผู้ผลิตรายการ ใช้ชื่อว่า " ทางเลือก - ทางรอด " ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งในรายการเกษตรสแควร์ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. ถึง 18.30 น. ทางโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 5 เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
278 2536 โครงการ ระบบข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบฯ ให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกัน หนังสือพิมพ์ข่าวสด 07/02/2536
311 2537 โครงการ โครงการประเมินผลการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. ให้สถาบันวิจัยโภชนาการ ม. มหิดล จัดทำโครงการประเมินผลการรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและยา การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการและกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เน้นหนักในด้านอาหารและยาในชุมชน รวมทั้งผลกระทบความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชน คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่น โดยจะนำผลการประเมินข้อมูลไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/00/2537
325 2537 โครงการ งานประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน Pre-marketing อย.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่างๆผ่านมวลชนทุกแขนง ในปี 2537 นี้ อย.เชิญชวนประชาชนผู้สนติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ทั้ง 3 รายการ แต่เปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศใหม่คือรายการก้าวทันโรค วันพุธ 07.00-07.05 น. ช่อง 3 ,รายการ ทางเลือก-ทางรอด วันพฤหัสบดี 17055-18.00 น.ช่อง 9,รายการสวรรค์บ้านนา วันอาทิตย์ 17.15-17.30 น. และวันพฤหัสบดี 20.30-20.45 น.ช่อง 11 หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/02/2537
348 2537 โครงการ เปิดตู้ปณ.ใหม่รับเรื่องร้องทุกข์ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค หลังจากที่ อย.ย้ายที่ทำการเดิมคือที่เทเวศน์มาอยู่ที่นนทบุรี มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัทพ์และตู้ไปรษณีย์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ใหม่ โดยในเขตกรุงเทพฯใช้หมายเลข 591-8476 ส่วนภูมิภาคใช้หมายเลข 591-8484 หรือแจ้งที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดได้ทุกจังหวัด ส่วนตู้ไปรษณีย์นั้นเปลี่ยนเป็นตู้ปณ. 52 ปทจ.นนทบุรี 11000 สำหรับการติดต่อเรื่องราวอื่น ๆ ใช้หมายเลขโทรศัทพ์ 591-8472-4 หรือโทรสาร 591-8474 และจดหมายทั่วไปจ่าหน้าซองถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 17/10/2537[First] 1 2 3 4  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
330431 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.