Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
406 2539 โครงการ อย.เปิดตัว "โครงการรณรงค์อ่านฉลากก่อนซื้อเพื่อผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ข้อกำหนดโดยทั่วไปของฉลากผลิตภัณฑ์ จะต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทยและข้อมูลต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบ วิธีใช้ คำเตือน ฯ หากผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนซื้อ ผู้บริโภคจะได้รับทราบข้อมูลและใช้ประโยชน์เพื่อการเลือกซื้อ เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้ตนเองและยังช่วยประหยัดได้ อย. จึงร่วมมือกับบริษัท เน็กซ์ แอนด์ ทริพเพลท แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ทำการประชาสัมพันธ์โครงการ "อ่านฉลากก่อนซื้อ" เพื่อให้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านฉลากก่อนซื้อ หนังสือ ข่าว อย. ปี 2539 00/07/2539
431 2540 โครงการ อย. กระตุ้นผู้บริโภคปกป้องสิทธิ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิผู้บริโภคขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2540 นี้เป็นปีแรกของการรณรงค์ จะเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสิทธิของตนว่าควรได้รับความคุ้มครองเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งร้องเรียน ทั้งนี้ในกรุงเทพฯสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ร้องเรียน อย.โทร 590-7354-5 หรือฝากข้อความ โทร 202-9333 ต่อ 005 หรือทางจดหมายที่ ตู้ ปณ. 52 ปทจ. นนทบุรี 11000 ส่วนในต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งในปีแรกจะเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคในวัยทำงาน และจะขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมผู้บริโภคท้งประเทศในปีต่อไป หนังสือ ข่าว อย. ปี 2540 00/06/2540
435 2540 โครงการ งาน "สัปดาห์ อย. เพื่อคุณภาพชีวิต 2540" พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดงาน "สัปดาห์ อย.เพื่อคุณภาพชีวิต 2540 (FDA for Quality of Life 1997) ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในช่วงวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้ง เป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ คือ ให้ประชาชนได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของ อย.ดีขึ้น และทราบว่าเครื่องหมาย อย.ที่ปรากฎอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร หนังสือ ข่าว อย. ปี 2540 00/07/2540
455 2541 โครงการ อย.จับมือองค์กรเอกชนร่วมโครงการเพื่อผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จากการที่ อย.เป็นหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย.จึงได้เพิ่มกลวิธีโดยการร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดทำโครงการ " สนับสนุนและสร้างความแข้มแข็งให้ผู้บริโภค ในการเฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยมีพื้นที่ดำเนินการคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ หนังสือ ข่าว อย. ปี 2541 00/04/2541
463 2541 โครงการ อย.รุกงานปกป้องสิทธิ์ จัดลูกทุ่งเดินสายทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตามที่ อย.ได้ริเริ่มโครงการ "เสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิผู้บริโภค" ขึ้นในปี 2540 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมในการเรียกร้องปกป้องสิทธิของตนเองให้มีมากขึ้น ในปี 2541 จึงได้รณรงค์โครงการ "เสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิผู้บริโภค" เป็นปีที่ 2 โดยได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ในหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด เรื่อง "ทะเลทราย" และเรื่อง "ฉันอยากจะร้อง" นอกจากนี้ยังมีโครงการ "กู่ร้องป้องสิทธิ" ซึ่งได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการแสดง "ลูกทุ่ง อย." เนื่องจากเล็งเห็นว่า ดนตรีลูกทุ่งเป็นสื่อที่ปลุกเร้าให้คนในท้องถิ่นเข้ามารวมกลุ่มและรับรู้ข่าวสารจากทางราชการได้เป็นอย่างดี และอย.เพิ่มเติมว่า หากผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความปลอดภัยจาการบริโภคผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ อย.สามารถร้องเรียนและแจ้งข้อมูลข่าวสารมาที่ อย.ได้ทันที กรณีส่วนกลางสามารถแจ้งด้วยตนเองที่ อย. หรือถ้าเหตุเกิดที่ต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด หรือแจ้งผ่านทางจดหมาย ไปรษณีย์บัตรที่ ตู้ ปณ. "อย. ปกป้องสิทธิ์" 52 ปณจ. นนทบุรี 11000 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ "ฮัลโหล สาย อย. ปกป้องสิทธิ์" โทร 590-7354 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หนังสือ ข่าว อย. ปี 2541 00/06/2541
482 2541 โครงการ เปิดคลื่น FM 89.5 เวทีผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. จัดให้มีรายการ "เวทีผู้บริโภค" ทางคลื่น FM 89.5 สวีท เอฟเอ็ม เป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้เริ่มออกอากาศแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยในวันจันทร์ถึงศุกร์ เริ่มเวลา 9.00 น. หนังสือพิมพ์ คู่แข่งรายสัปดาห์ หน้า 6 30/11/2541
484 2541 โครงการ อย. ประกาศใช้ HACCP ของ Codex ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตอาหารเข้ามาตรฐานสากล Pre-marketing อย. ออกประกาศฯให้ผู้ผลิตอาหารนำ ระบบประกันคุณภาพ โดยใช้หลักการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Point ของ Codex เน้นที่การป้องกันก่อนที่จะเกิดอันตรายมาใช้เป็นแนวปฎิบัติเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2541 00/11/2541[First] 1 2 3 4 5  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
996087 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.