Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
492 2542 โครงการ อย.พร้อมก้าวสู่ระบบคุณภาพ ISO 9002 Pre-marketing อย.ขานรับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) มาพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพองค์กร อย. ได้เตรียมความพร้อมในองค์กรที่จะเข้าสู่ระบบ ISO 9002 โดยตั้งเป้าหมายหลักในการปรับปรุงระบบบริการคุณภาพ 5 ระบบ คือ ระบบใบอนุญาต ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ ระบบร้องเรียน และการตรวจสอบการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา เพื่อให้เกิดบริการที่ดี รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/00/2542
499 2542 โครงการ อย.พร้อมก้าวสู่ระบบคุณภาพ ISO 9002 Pre-marketing ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้นำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 อันเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย และ รมต.สธ. นาย กร ทัพพะรังสี ก็ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนางานให้ได้มาตรฐานตามระบบ ISO เช่นกัน ดังนั้น อย. ได้เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบ ISO 9002 โดยได้เริ่มจากกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือ 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย มาปรับปรุงในการทำงาน และ อย.ได้ตั้งเป้าหมายหลักในการปรับปรุงระบบบริการคุณภาพ 5 ระบบ ได้แก่ ปรับปรุงระบบใบอนุญาต,ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์,การรับรองระบบคุณภาพ,การรับรองระบบร้องเรียน และการตรวจสอบการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/00/2542
502 2542 โครงการ อย.เปิดตัวรายการวิทยุและทีวีใหม่ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ได้เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากประชาชน มีรายการโทรทัศน์ 5 รายการ คือ รายการ"ทั่วไทย..ปลอดภัยกับ อย." ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 17.20 น. ทางช่อง 7 , รายการ "ฮัลโหล 1556 " ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.30 น. ทางช่อง 9 อสมท. , รายการ " อย.เพื่อคุณภาพชีวิต" ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30-17.00 น. ทางช่อง 5 , รายการ " คุณภาพอาหาร คุณภาพชีวิต " ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.88 น. ทางช่อง 3 , และรายการ " ฉลาดกิน ฉลาดใช้กับ อย." ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.58 น. ทางช่อง 5 และ อย.ยังได้เพิ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกับ บริษัท INN ผลิตรายการวิทยุออกอากาศในรายการ"ร่วมด้วยช่วยกัน" ทางสถานีวิทยุ FM 96.0 MHz และAM 873 KHz ออกอากาศทุกวัน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม นี้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/00/2542
510 2542 โครงการ อย.จัดสัมมนา "ฉลากโภชนาการ" ที่เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 19 มกราคม 2542 ณ โรงแรมเพชรงาม จ.เชียงใหม่ น.พ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองเลขาธิการคคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง "ฉลากโภชนาการ" โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่บังคับตามประกาศฯ ต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลาก ซึ่งประกาศฯ ฉบับนี้ได้ใช้เป็นหลักการตามที่โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของ FAO/WHO (Codex Alimentarius) ซึ่งมีหลักการสำคัญไว้สำหรับให้ประเทศต่าง ๆ ใช้ในการพิจารณากำหนดข้อบังคับการแสดงฉลากโภชนา ประกาศฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2541 หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/01/2542
514 2542 โครงการ วิธีค้นข้อมูลบัญชียาหลัก พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตามที่รัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้ลงนามประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้ใช้งานและผู้สนใจทั่วไป อย.จึงแนะนำเวบไซท์ที่สามารถค้นข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ต 2 แห่ง คือ เวบไซท์ของ สธ. www.moph.go.th และเวบไซท์ของ อย. ที่ www.fda.moph.go.th โดยที่ผู้ใช้สามารถ download ข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย และสำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ e-mail address : edl@fda.moph.go.th หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/01/2542
517 2542 โครงการ อย. จับมือ ทศท. บริการสายด่วน 3 บาททั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จากที่ อย. ได้เปิดให้บริการ "สายด่วนผู้บริโภคกับ อย."ผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือระบบออดิโอเท็ก ตลอด 24 ชั่วโมง โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูง อย. จึงได้เพิ่มหมายเลข 1556 โดยเสียค่าบริการครั้งละ 3 บาทในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2541และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ 202-9333 ที่ใช้ตั้งแต่แรกได้เลิกใช้บริการไปแล้ว หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/02/2542
518 2542 โครงการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารแจงการดำเนินงานสู่สื่อฯ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. ขานรับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้สิทธิประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยนำผลการปฎิบัติงานในปี 2541 และปี 2542 ซึ่งรายได้เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาทมอบเป็นรายได้แผ่นดิน และหากมีความคืบหน้าในเรื่องใดที่ประชาชนควรรู้ทาง อย. ก็จะนำมารายงานเป็นระยะต่อไป หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/02/2542[First] 1 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 3
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
885976 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.