Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
523 2542 โครงการ อย.ร่วมมือกับ 4 องค์กรภาครัฐตรวจอาหารในตลาดสด Post-marketing อย.ร่วมกับ องค์การตลาดฯ,กรมวิชาการเกษตร และกทม. จัดทำโครงการ " โครงการพืชผักและผลไม้ปลอดสารเคมี " โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจหาสารพิษตกค้างในอาหาร โดยเฉพาะผักสด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภค ในครั้งแรกได้ทำการตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปากคลองตลาด และจะขยายพื้นที่ไปยังตลาดอื่น ๆ ต่อไป หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/03/2542
534 2542 โครงการ เร่งผู้ผลิตเน้นคุณภาพสินค้ารับการแข่งขันหลังเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน Pre-marketing จากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในกลุ่มอาเซียน และลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสามารถในการแข่นขันให้กับสินค้า ซึ่งจะช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เพราะภาษีนำเข้าของประเทศสมาชิกในกลุ่มจะลดเหลือเพียง 0-5 % โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป อย.จึงเตือนผู้ผลิตต้องระมัดระวังคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วย เนื่องจากจะมีสินค้านำเข้าต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดมาก การแข่งขันย่อมมีสูงตามไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้นำหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP) มาใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้น หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/05/2542
547 2542 โครงการ การติดตามผลกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ร่วมมือกับ PDA จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และปลูกฝังทัศนคติเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่เยาวชนและชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ความสำคัญของการอ่านฉลากก่อนซื้อ โทษและอันตรายจากยาเสพติด และได้มีการติดตามผลการดำเนินงานที่โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาซึ่ง อย.คาดว่าจะทราบผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นไปในทางที่เหมาะสม หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/07/2542
574 2542 โครงการ อย.เปิดตัว "คอนเสิร์ตเยาวชนรวมพลังปกป้องสิทธิ์" พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ร่วมกับบริษัท อาร์.เอส. เปิดฟรีคอนสิร์ต โดยใช้ชื่อว่า "คอนเสิร์ตเยาวชนรวมพลังปกป้องสิทธิ์" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2541 เวลา 18.00 น. ณ สนามนกเขา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หวังให้ศิลปินวัยรุ่นชักชวนกลุ่มเยาวชนให้รู้จักการปกป้องสิทธิ์หากไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคของ อย. หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/11/2542
579 2542 โครงการ อย.เผยแพร่ความรู้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยชัย ราชวัตร พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในปี 2542 นี้ อย.มีการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น โดยได้ซื้อเนื้อที่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมอบหมายให้คุณชัย ราชวัตร คอลัมน์นิสต์เป็นผู้รับผิดชอบเผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุด "อย.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ" เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน นี้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/12/2542
593 2543 โครงการ อย. เปิดเว็บไซต์ จับตาสินค้าน่าสงสัย Pre-marketing ปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก จากการตรวจพบว่าเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และโอ้อวดเกินจริง อย.จึงได้เปิดเว็บไซต์ "จับตาสินค้าน่าสงสัย" (www.fda.moph.go.th/watch) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัย และยังสามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้มากขึ้นทะเบียนกับทาง อย. หรือไม่ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2543 00/08/2543
745 2546 โครงการ โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านขายยา Pre-marketing เพื่อให้ร้านขายยาสามารถเป็นแหล่งให้ความรู้และปรึกษาปัญหาด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง อย.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมพัฒนาร้านขายยาให้ได้คุณภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ร้านขายยาสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน โดยการสร้างระบบการประเมินรับรองคุณภาพร้านขายยา ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดดังนี้ ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาทำการ,เน้นเป็นสถานประกอบวิชาชีพแทนเน้นเฉพาะการขายในเชิงพาณิชย์,มาตรฐานด้านราคาค่าบริการ,จัดทำประวัติการใช้ยาแก่ผู้รับบริการที่เป็นโรคเรื้อรังต้องใช้ยาต่อเนื่อง ฯลฯ หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2546 18/04/2546[First] 1 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 4
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
329320 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.