Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
781 2546 โครงการ อย.เร่งยกมาตรฐานโรงงานผลิตนมโรงเรียน Pre-marketing ปัจจุบันมีโรงงานผลิตนมพร้อมดื่มที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน ทั้งสิ้น 79 โรงงาน แต่ร้อยละ 80 เป็นสถานที่แปรรูปนมพร้อมดื่มขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปัญหาด้านสุขลักษณะการผลิตและการควบคุมคุณภาพ อย.จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่มขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าสู่โครงการนมโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จีเอ็มพี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงาน หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2546 หน้า 25 16/11/2546
811 2547 โครงการ รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ปฏิบัติการทั่วไทย Post-marketing อย.เปิดตัวขบวนรถตรวจสอบเคลื่อนที่เพิ่มอีก 15 คัน จากเดิมที่มีอยู่ 2 คัน เพื่อให้เป็นหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารได้อย่างรวดเร็ว โดยจะใช้สำหรับปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5 คัน และส่วนภูมิภาค 12 คัน กิจกรรมหลักของรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ คือ ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นในตัวอย่างอาหาร ณ แหล่งจำหน่าย และสถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งวิเคราะห์ได้ทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบตัวอย่างอาหารทั่วประเทศมากกว่า 300,000 ตัว/ปี หนังสือ ทั่วไปของ อย. ปี 2547 00/05/2547
831 2547 โครงการ อย.น้อยก้าวหน้า สสส. ให้งบสนับสนุน Pre-marketing อย.ได้รับการสนับสนุนจำนวน 14 ล้านบาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้กับโครงการ อย.น้อย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง อย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานการศึกษากรุงเทพ เพื่อดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชุมชนอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน หนังสือ ทั่วไปของ อย. ปี 2548 05/10/2547
846 2547 โครงการ อย.เปิดศูนย์ "วันสต๊อปเซอร์วิส" Pre-marketing อย.ได้จัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จนี้ จะเป็นในลักษณะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส (one stop service center) ให้บริการขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ไว้ที่จุดเดียวกัน ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน โดยศูนย์ดังกล่าวนี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทางไปติดต่อตามแผนกต่าง ๆ ซึ่งทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก ช่วยลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 30-100% ทดลองใช้ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ก่อนที่จะทำพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 ธ.ค. 2547 หน้า 23,24 23/12/2547
848 2548 โครงการ อย.ร่วมเป็นกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ Pre-marketing อย.เปิดเผยตัวเลขล่าสุดจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2548 ทั้งเงินสดและสิ่งของมีมูลค่ารวม 45 ล้านบาท หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2548 13/01/2548
860 2548 โครงการ อย.ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พัฒนามาตรฐานโรงงานนมพร้อมดื่มขนาดกลางและขนาดเล็ก Pre-marketing อย.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาพัฒนามาตรฐานโรงงานนมพร้อมดื่มขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ยังมีปัญหาสุขลักษณะการผลิตที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนบุคลากรที่ขาดทักษะ โดยให้วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งขึ้นอยู่กับสำนักงาน ฯ ที่มีศักยภาพทั้งด้านเครื่องมือ ความรู้ และบุคลากร เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและนักวิชาการ หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2548 00/03/2548
880 2548 โครงการ อย.ยกเลิกการใช้สารซีเอฟซี Pre-marketing เพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นโอโซนในบรรยากาศถูกทำลาย อย.จึงได้กำหนดแผนการลดและเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีสารซีเอฟซีในผลิตภัณฑ์ยาพ่นสูด (Metered dose inhaler , MDI) ที่ใช้สารซีเอฟซี เป็นสารขับดันเพื่อนำส่งตัวยาสู่หลอดลม ซึ่งมีทั้งสิ้น 32 ตำรับ โดย อย. ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการแล้ว หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2548 30/08/2548[First] 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 5
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
764864 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.