Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
911 2549 โครงการ เพิ่มด่านอาหารและยาให้ครบ 61 แห่งทั่วประเทศ Pre-marketing อย.ได้สร้างความแข้มแข็งในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันมีด่านอาหารและยาจำนวน 25 แห่งดำเนินการ โดยจะตั้งใหม่ให้ครบ 61 แห่ง เพื่อครอบคลุมพื้นที่การดูแลทั่วประเทศ ในปี 2552 นี้ หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2549 05/01/2549
913 2549 โครงการ เว็บไซต์ใหม่ www.oryor.com พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.เปิดช่องทางใหม่ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยจัดทำเว็บไซต์ www.oryor.com เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสาระบันเทิงที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2549 00/01/2549
921 2549 โครงการ อย.จับมือ TGA พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อบำบัดรักษา Pre-marketing อย.ร่วมกับ The Therapeutic Goods Administration (TGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบำบัดรักษาของออสเตรเลีย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านกฎหมายและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการบำบัดรักษาในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง สารเคมี และผลิตภัณฑ์ทางเลือก เพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2549 01/03/2549
970 2550 โครงการ อย.เพิ่มจุดบริการประชาชน Pre-marketing อย.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเพิ่มการบริการอีก 2 จุด ได้แก่ 1. จุดบริการรับร้องเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและงานคุ้มครองผู้บรโภคเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคสามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่จ หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 พ.ค. 2550 หน้า 21 04/05/2550[First] 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 6
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
764864 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.