Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
139 2532 เครื่องสำอาง อย. เตือนระวังลิปสติกไม่ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เนื่องจากลิปสติกเป็นเครื่องสำอางที่ อย. ไม่ได้ควบคุมและไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่จะต้องมีฉลากภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนตามที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525) ได้กำหนดไว้คือต้องระบุชื่อประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอางรวมทั้งชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิตอย่างชัดเจนทาง อย. จึงเตือนผู้ใช้ลิปสติกควรพิจารณาฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ หากใช้แล้วเกิดอาการแพ้ให้หยุดทันที หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 06/09/2532
143 2532 เครื่องสำอาง สธ. กำหนดคุณภาพมาตรฐานผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น Pre-marketing ตามที่ร้านอาหารหรือภัตตาคารต่าง ๆ นิยมบริการผ้าเย็นหรือกระดาษเย็นแก่ลูกค้าใช้ทำความสะอาดหรือให้ความชุ่มชื่นแก่บริเวณใบหน้า คอ แขน และมือ เพื่อให้กระดาษเย็นหรือผ้าเย็นดังกล่าวมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ อย. ได้ออกประกาศ ฯ ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2532) เรื่องผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิด เป็นเครื่องสำอางที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน และมีฉลากระบุรายละเอียด ชื่อประเภท , ผู้ผลิต , แหล่งผลิต , วิธีใช้ รวมถึงได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 08/11/2532
171 2533 เครื่องสำอาง ประกาศฯ ห้ามใช้คลอเฮกซิดีนเป็นสารระงับเชื้อกับเครื่องสำอางในช่องปาก Pre-marketing จากการตรวจพบผลกระทบการสารคลอเฮกซิดีน (รวมทั้งเกลือไดกลูโดเนต ไดแอซีเตท และไดไฮโดรคลอไรด์ของคลอเฮกซิดีน หรือชื่อที่เรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีสูตรโครงสร้างเดียวกันกับสารดังกล่าว) ที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ในช่องปาก เช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ว่าสารดังกล่าวมีผลให้เกิดคราบบนตัวฟัน และทำให้การรับรสของลิ้นลดลง อย. จึงออกประกาศฯ ยกเลิกการใช้สารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ในช่องปาก ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2533 หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 27/06/2533
172 2533 เครื่องสำอาง แจ้งชื่อและปริมาณวัตถุที่อาจทำใหแพ้ในเครื่องสำอาง Pre-marketing อย. ออกประกาศกระทรวงฯ ให้ฉลากเครื่องสำอางต้องแจ้งชื่อและปริมาณของวัตถุกันแดด วัตถุแก้แพ้จำพวกแอนติฮิสตามีนส์ วัตถุที่ใช้ระงับเชื้อ และวัตถุที่ใช้กันเสีย ซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในเครื่องสำอางตามเดิมแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาการแพ้เครื่องสำอาง หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 29/06/2533
176 2533 เครื่องสำอาง ระวังขายยาปลูกผมผิดกฎหมาย Post-marketing อย. แจ้งว่าจากการที่สารวัตรอาหารและยาตรวจพบการจำหน่ายยาปลูกผม 101 Hair Regrowth liniment ตรา Zhangguang ซึ่งยาดังกล่าวไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา และไม่มีฉลากภาษาไทย มีเพียงเอกสารกำกับแสดงสรรพคุณยาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนจึงได้ส่งยาดังกล่าวไปตรวจ และพบว่ายาดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกฎหมาย ผู้ขายที่ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีความผิดทางกฎหมาย หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 07/09/2533
182 2533 เครื่องสำอาง ประกาศฯ คุมเข้มแป้งฝุ่นโรยตัว Pre-marketing สธ.ได้ออกประกาศฯฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2533) เรื่องแป้งฝุ่นโรยตัว เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของแป้งฝุ่นโรยตัวที่วางขายตามท้องตลาด โดยเฉพาะแป้งฝุ่นโรยตัวสำหรับเด็กจะต้องไม่มีกรดบอริก เมนทอล การบูร เพราะจะทำให้เกิดการแพ้และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังเป็นอันตรายต่อเด็กได้ และต้องไม่มีสปอร์กูดขน ซึ่งเป็นสปอร์ของคลับมอสอาจขูดหรือบาดผิวของเด็กได้ รวมทั้งเพิ่มข้อความว่า "ห้ามใช้โรยสะดือเด็ก" บนฉลากของแป้งฝุ่นโรยตัวสำหรับเด็กด้วย หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2534 27/11/2533
201 2534 เครื่องสำอาง กำหนดกรดอะเซลาอิดห้ามใช้ในเครื่องสำอาง Pre-marketing สธ.ได้ออกประกาศฯฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2534) เพื่อเพิ่มเติมวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเพิ่มเติมจากประกาศฯฉบับเดิม คือฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2533) วัตถุที่ห้ามใช้ในประกาศฯ นี้ได้แก่ กรดอะเซลาอิค เพราะกรดอะเซลาอิคมีคุณสมบัติทำลายส่วนประกอบของเซลที่ให้พลังงาน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญของเซล นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อไวรัสที่สามารถบำบัดรักษาสิวต่าง ๆ ได้ แต่อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น ผิวแห้งมากขึ้น มีผื่นแดง และมีอาการปวดแสบปวดร้อนและคัน ดังนั้นหากนำไปใช้เองอาจเป็นอันตรายจึงควรให้แพทย์เป็นผู้สั่ง ประกาศฯ นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2534 08/05/2534[First] 1 2 3 4  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
542642 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.