Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
289 2536 เครื่องสำอาง กฎกระทรวง Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 24/05/2536
293 2536 เครื่องสำอาง ประกาศคณะกรรมการ Pre-marketing ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 2) รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 02/06/2536
294 2536 เครื่องสำอาง ประกาศคณะกรรมการ Pre-marketing ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 13/08/2536
299 2536 เครื่องสำอาง ประกาศคณะกรรมการ Pre-marketing ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 07/09/2536
304 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 09/12/2536
305 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ผ้าอนามัย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/12/2536
306 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/12/2536[First] 1 2 3 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 4
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
431431 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.