Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
290 2536 เครื่องมือแพทย์ คำสั่ง อย. Pre-marketing คำสั่ง อย.ที่ 136 / 2536 เรื่อง มอบอำนาจให้สารวัตรอาหารและยาประจำด่านนำเข้าต่าง ๆ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 04/05/2536
319 2537 เครื่องมือแพทย์ การควบคุมถุงยางอนามัย Post-marketing จากกรณีที่มีข่าว บริษัท ชัวร์เท็ก ในประเทศไทยผลิตถุงยางไปจำหน่ายที่อเมริกาไม่ได้มาตรฐาน อย.ได้มีการควบคุมถุงยางอนามัยที่ผลิตออกขายตามท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าไม่ได้มาตรฐาน อย. จะเก็บทำลายทั้งหมด สำหรับถุงยางที่ผลิตเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ อย. มิได้เข้มงวดในการตรวจสอบก่อนส่งออก เพราะแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานแตกต่างกัน หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/00/2537
336 2537 เครื่องมือแพทย์ เตือนภัยถุงยางฉีกขาดจากสารหล่อลื่นผิดปกติ Pre-marketing อย. ชี้แจงว่าถุงยางอนามัยผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) ซึ่งคุณสมบัติของยางจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสอยู่เช่นอุณหภูมิ ร้อน ชื้น ฯ ตลอดจนสารต่างๆที่อยู่รอบ ๆ เช่นสารหล่อลื่น สารฆ่าเชื้อ ฯ สารหล่อลื่นที่นำมาใช้กับถุงยางต้องมีส่วนประกอบที่สามารถละลายได้ในน้ำหากใช้สารหล่อลื่นประเภทวาสลิน น้ำมันพืช ครีม เจล ฯ อาจทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่าย หากต้องการใช้ควรใช้น้ำมันซิลิโคนหรือเค-วาย เยลลี จะปลอดภัยกว่า หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/04/2537
359 2537 เครื่องมือแพทย์ ระเบียบ อย. Pre-marketing ระเบียบคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก พ.ศ. 2537 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 21/11/2537
365 2538 เครื่องมือแพทย์ ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2538) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/01/2538
382 2538 เครื่องมือแพทย์ ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539 เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 28/08/2538
392 2539 เครื่องมือแพทย์ ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ได้ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในกรณีที่ประชาชนอาจเกิดความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพด้านการป้องกันโรคเอดส์ของถุงยางอนามัย อย.ยืนยันว่า ถุงยางอนามัยที่ผ่านการขออนุญาตและผลิตได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้หากเก็บรักษาและใช้อย่างถูกวิธี โดยย้ำให้สังเกตตรา อย. และวันหมดอายุก่อนซื้อ และเก็บในที่ร่มไม่ถูกแสงแดด หนังสือ ข่าว อย. ปี 2539 00/01/2539[First] 1 2 3 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 4
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
875975 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.