Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
742 2546 เครื่องมือแพทย์ เตือนผู้ประกอบการให้เก็บตัวอย่างถุงมือยางทางการแพทย์ Pre-marketing ถุงมือยางทางการแพทย์ในปัจจุบันได้แก่ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค และถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องจัดเก็บตัวอย่างถุงมือยางที่ผลิต / นำเข้าในแต่ละรุ่นการผลิต ในปริมาณเพียงพอสำหรับการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าอายุการใช้งานที่ระบุบนฉลาก หากผู้ประกอบการไม่เก็บตัวอย่างถุงมือยางตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จะมีความผิดถึงขั้นสั่งพักใช้ใบอนุญาต หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2546 00/03/2546
874 2548 เครื่องมือแพทย์ ประกาศ อย. Pre-marketing ประกาศ อย.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2548 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 27/06/2548
888 2548 เครื่องมือแพทย์ ระเบียบ อย. Pre-marketing ระเบียบ อย. ว่าด้วยการพิจารณานำเข้าสายสวนหลอดเลือดที่มีส่วนประกอบของยา พ.ศ. 2548 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/09/2548
972 2550 เครื่องมือแพทย์ ระเบียบ อย. Pre-marketing ระเบียบ อย. ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง พ.ศ. 2550 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 15/05/2550[First] 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 7
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
431531 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.