Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
29 2522 อาหาร พ.ร.บ. อาหาร Pre-marketing เกิดพ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 08/05/2522
32 2522 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 13/09/2522
33 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
34 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
35 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
36 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารควบคุมของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานหรือ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
37 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522[First] 1 2 3 4  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
653753 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.