Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
38 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
43 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
44 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตนำซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
45 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
46 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารควบคุมของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานหรืออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
47 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522
48 2522 อาหาร กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/11/2522[First] 1 2 3 4 5  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
330431 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.