Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
843 2547 อาหาร ประกาศ อย. Pre-marketing ประกาศ อย.เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 03/11/2547
844 2547 อาหาร ประกาศ อย. Pre-marketing ประกาศ อย.เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 03/11/2547
847 2548 อาหาร อย.ร่วมมือกับสภาบันวิจัยโภชนาการ พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหาร Pre-marketing/Post-marketing อย.จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารที่เหมาะสมสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาดที่มีการแสดงฉลากโภชนาการ ฯลฯ ทั้งนี้ อย.และสถาบันวิจัยโภชนาการจะร่วมกันศึกษาวิจัยงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่พบว่ามีปัญหาและความเสี่ยงด้วย หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2548 17/01/2548
853 2548 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 288 พ.ศ. 2548 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/01/2548
854 2548 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 289 พ.ศ. 2548 เรื่อง นมเปรี้ยว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/01/2548
857 2548 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 290 พ.ศ. 2548 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 25/02/2548
858 2548 อาหาร ประกาศ อย. Pre-marketing ประกาศ อย. เรื่อง การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 07/02/2548[First] 40 41 42 43 44 45 46  [Last]  หน้าที่ : 43
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
097198 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.