Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
88 2529 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 21/01/2529
91 2529 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 100 พ.ศ. 2529 เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นเส้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/04/2529
96 2529 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/11/2529
108 2531 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 113 พ.ศ. 2531 เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 07/03/2531
110 2531 อาหาร การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ Pre-marketing ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ได้แก่ ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง และผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ที่บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่าย มักมีการใช้สารเคมีเพื่อกันเสียหรือเพิ่มความกรุบกรอบและเหนียว เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงประกาศ ฯ ฉบับที่110 (พ.ศ.2531) เรื่องการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยฉลากจะต้องขึ้นข้อความเป็นภาษาไทย วันเดือนปีที่ผลิต และข้อความ "ใช้วัตถุกันเสีย" ถ้ามีการใช้ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไป หนังสือรายงานประจำปี 2531 23/04/2531
116 2531 อาหาร ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 116 พ.ศ. 2531 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 22/11/2531
117 2532 อาหาร พิษภัยของอลูมิเนียมในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จากข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการบริโภคนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่ประเทศอังกฤษ ว่ามีการปนเปื้อนของสารอลูมิเนียมในปริมาณสูง อย. จึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์หาปริมาณสารอลูมิเนียม แต่ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายไม่ปลอดภัย หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 00/00/2532[First] 2 3 4 5 6 7 8  [Last]  หน้าที่ : 5
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
330421 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.