Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
965 2550 อาหาร ประกาศ อย. Pre-marketing ประกาศ อย. เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต แก่ผู้ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตอาหาร รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 30/04/2550
966 2550 อาหาร ประกาศ อย. Pre-marketing ประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 30/04/2550
975 2550 อาหาร อย.- กรมประมง หารือกรณีปลาปักเป้า Pre-marketing อย.จัดประชุมจัดทำมาตรการป้องกันปัญหาปลาปักเป้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 3/2550 ร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฎว่าที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปัญหาปลาปักเป้า เนื่องจากกรมประมงต้องทำการสำรวจปลาปักเป้าพื่อการใช้ประโ นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 20 ก.ค. 2550 หน้า 3 20/07/2550[First] 50 51 52 53  [Last]  หน้าที่ : 53
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
320420 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.