Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
128 2532 อาหาร อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก Pre-marketing อย. ได้ออกประกาศฯฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2532) เรื่องอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพื่อควบคุมอาหารประเภทนี้เป็นการเฉพาะโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทแบบที่ 1ใช้กินแทนอาหารที่กินปกติ แบบที่ 2 ใช้กินแทนอาหารบางส่วนและรวมถึงวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยประกาศฯฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2532 หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 26/07/2532
132 2532 อาหาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในน้ำตาลมะพร้าว Pre-marketing เนื่องจากในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวหรือที่รู้จักในชื่อ น้ำตาลปี๊บนั้นผู้ผลิตนิยมใส่สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงไปเพื่อให้น้ำตาลมีสีอ่อนน่ารับประทาน แต่หากบริโภคเข้าไปมาก ๆ จะทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ ทาง อย. จึงได้ออกประกาศฯเรื่องมาตราฐานน้ำตาลมะพร้าวที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปนเปื้อน โดยกำหนดให้น้ำตาลมะพร้าว 1 กก. มีสารดังกล่าวไม่เกิน 40 มิลลิกรัม หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 11/08/2532
133 2532 อาหาร การกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ในซอสปรุงรส ซีอิ๊ว และเต้าเจี้ยว Pre-marketing อย. ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตรฐานน้ำตาลมะพร้าว ห้ามมีซัลเฟอร์ไดออกซ์ ในน้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัมได้ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม เนื่องจากผู้ผลิตนิยมใช้สารดังกล่าวฟอกสีน้ำตาลให้ดูน่ารับประทาน แต่การบริโภคในจำนวนมากอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 11/08/2532
144 2532 อาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร Pre-marketing อย. ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้หลัก Good Manufacturing Practice (GMP) โดยในโครงการแรกที่ดำเนินการจะเป็นการยกมาตรฐานการผลิตอาหารกระป๋อง ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี และมีแผนที่จะดำเนินการโครงการที่สอง คือ ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต่อไป หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 10/11/2532
148 2533 อาหาร ลูกอมเป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก Pre-marketing สำหรับลูกอมซึ่งเป็นขนมที่เด็กๆทั่วไปชอบรับประทานนั้น จัดเป็นอาหารที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากโดยจะต้องมีรายละเอียดของชื่ออาหาร เลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย เดือนและปีที่ผลิต ข้อความเจือสี แต่งกลิ่นหรือแต่งรสถ้ามีการใช้ ซึ่งทาง อย.ยืนยันว่าลูกอมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากอาหารทุกรายการได้ผ่านการพิจารณาสูตรส่วนประกอบ ตลอดจนผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสีที่ใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม อย.แนะนำให้ผู้ปกครองเอาใจใส่อาหารการกินของเด็ก ๆ โดยเฉพาะขนมลูกอมต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเลือกซื้อลูกอมเฉพาะที่มีฉลากถูกต้องเท่านั้น หนังสือข่าวเพื่อสื่อมวลชนปี 2533 23/01/2533
150 2533 อาหาร อย.ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ "น้ำส้มสายชูเทียม" พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.แจ้งน้ำส้มสายชูมี 3 ชนิดคือ น้ำส้มสายชูหมัก น้ำส้มสายชูกลั่น และน้ำส้มสายชูเทียม ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนี้หากบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ฉลากมีรายละเอียดที่ครบถ้วน และมีเครื่องหมายแสดงเลขทะเบียนตำรับยาหรือเลขที่อนุญาตฉลากอาหารจาก อย.ก็สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย แต่น้ำส้มสายชูที่ไม่สามารถบริโภคได้นั้นเรียกว่า "น้ำส้มสายชูปลอม" เกิดจากนำเอากรดเข้มข้นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมาเจือจาง กรดดังกล่าวมีความเข้มข้นสูงมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู หากรับประทานเข้าไปจะเป็นอันตรายกับกระเพาะอาหาร และลำไส้ ผู้บริโภคควรสังเกตฉลากให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อไปบริโภคด้วย หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 23/01/2533
168 2533 อาหาร เตือนประชาชนอย่ากลัวอาหารฉายรังสี พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จากที่ประชาชนเข้าใจของประชาชนว่า อาหารฉายรังสี คือ อาหารที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ทาง อย.ได้ชี้แจงว่า "อาหารฉายรังสี" คือ การนำอาหารมาผ่านพลังงานที่เรียกว่า Ionizing radiatipn ซึ่งเป็นพลังงานเหมือนกับที่ใช้ฉายเอกซ์เรย์ หรือใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์เพื่อทำลายแมลง เชื้อรา หรือแบคทีเรียรวมทั้งระงับการงอกของเมล็ดพืชช่วยให้อาหารไม่เน่าเสีย สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นโดยไม่ทำให้รูปร่าง กลิ่น สี และคุณค่าทางอาหารเสียไป ทั้งองค์การอนามัยโลกสรุปว่า อาหารที่ผ่านการฉายรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ จะยังคงคุณค่าทางโภชณาการที่ดีและปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์ สำหรับในประเทศไทยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะดูแลเกี่ยวกับการตั้งโรงงานรวมทั้งเครื่องมือ ระบบความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน จะดูแลเกี่ยวกับการใช้ต้นกำเนิดรังสี การควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสม ส่วนกระทรวงสาธารณสุขและ อย.มีหน้าที่ดูแลการผลิตและคุณภาพของอาหารฉายรังสีให้ถูกสุขลักษณะและกรรมวิธีที่ดีในการผลิต รวมทั้งกำหนดชนิดของอาหารที่สามารถฉายรังสีได้ และปริมาณรังสีที่ใช้ รวมทั้งการแสดงฉากและเครื่องหมาย เพราะฉะนี้นก่อนซื้อประชาชนควรสังเกตุฉลากก่อนซื้อ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 28/02/2533[First] 4 5 6 7 8 9 10  [Last]  หน้าที่ : 7
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
118209 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.