Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
151 2533 สารระเหย พระราชกำหนด Pre-marketing พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/01/2533
170 2533 สารระเหย ระเบียบกระทรวงฯ Pre-marketing ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการบำบัดรักษาและควบคุมผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาล พ.ศ. 2533 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 27/04/2533
203 2534 สารระเหย กฎกระทรวง Pre-marketing กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 14/05/2534
476 2541 สารระเหย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 29/09/2541
520 2542 สารระเหย พ.ร.บ.สารระเหย Pre-marketing พ.ร.บ. แก้เพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533-2542 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 22/02/2542
628 2543 สารระเหย พ.ร.บ. Pre-marketing พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 15/11/2543
769 2546 สารระเหย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2546) เรื่อง กำหนดสถานตรวจพิสูจน์สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สารระเหยของกลาง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 25/08/2546[First] 1 2  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
875975 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.