Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
770 2546 สารระเหย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2546) เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลที่ให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 29/08/2546
783 2546 สารระเหย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2546) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อผฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 25/11/2546
814 2547 สารระเหย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2547) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย ตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/05/2547
822 2547 สารระเหย กฎกระทรวง Pre-marketing กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบบัรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2547 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 14/07/2547[First] 1 2  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
542642 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.