Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
561 2542 วัตถุออกฤทธิ์ฯ เพิ่มโทษผู้เสพ/ผู้ขาย "ยาเค" Pre-marketing อย. พิจารณายกระดับการควบคุมเคตามีน ประกาศฯ ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 106 พ.ศ. 2541 ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออกยานี้ไม่ได้ ยกเว้น สธ. หรือผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท ส่วนกรณีต้องใช้ยาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย.จะเป็นผู้จัดหายานี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/10/2542
967 2550 วัตถุออกฤทธิ์ฯ กฎกระทรวง Pre-marketing กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2550 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 02/04/2550
968 2550 วัตถุออกฤทธิ์ฯ คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด Pre-marketing คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด เรื่อง การมอบอำนาจให้เภสัชกรกองควบคุวัตถุเสพติดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 19/04/2550[First] 1 2  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
431531 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.