Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
175 2533 วัตถุอันตราย ประกาศฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกำจัดเหา Pre-marketing อย. เปิดเผยว่า อย.ออกประกาศฯเกี่ยวกับวัตถุมีพิษฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2533) เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับฉลากวัตถุมีพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกำจัดเหาที่มีสารออกฤทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาไม่ต้องขออนุญาตขายและมีไว้เพื่อขายแต่ต้องมีฉลากปิด (ยกเว้นไม่ต้องแสดงเครื่องหมายหัวกระโหลกและกระดูกไขว้ และไม่ต้องมีข้อความที่แสดงว่าเป็นวัตถุมีพิษ) โดยข้อความที่ฉลากจะต้องเป็นภาษาไทย และมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อทางเคมีของสารออกฤทธิ์ , ชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิต , วิธีใช้ ฯลฯ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2533 เป็นต้นไป หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 28/08/2533
223 2534 วัตถุอันตราย เตือนดื่มสุราเถื่อนอันตราย พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สุราเถื่อนมักนิยมดื่มในหมู่คนต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะผลิตกันเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยใส่สารพิษลงไปในการผลิตด้วยเพราะเข้าใจว่าสารพวกนี้จะทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูง ดื่มแล้วทำให้เมาเร็วขึ้น สารดังกล่าวอาจได้แก่ เมทธานอล ยาฆ่าแมลงจำพวก กามอกโซล ดีดีที ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายกับร่างกาย เช่น อาเจียน ปวดศรีษะ หายใจลำบาก และในที่สุดถึงขั้นตายขณะหมดสติ อย.จึงเตือนผู้นิยมดื่มสุราเถื่อนให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และควรงดดื่มสุราเถื่อนดังกล่าวเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง หนังสือ ข่าว อย.ปี 2535 13/11/2534
295 2536 วัตถุอันตราย อย.เตือนผู้ลักลอบผลิตวัตถุมีพิษขายโทษถึงจำคุก 10 ปี Post-marketing อย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าปราบยุง "ฟิลลิ่ง-14" มีสารจำพวก อัลเลทริน ไอโซเมอร์ส ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในกลุ่มไพรีทรอยด์ อันมีคุณสมบัติในการกำจัด แมลงวัน มด ปลวก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. ผู้ลักลอบผลิตหรือจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 20/09/2536
374 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุขที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/05/2538
375 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/05/2538
376 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างและเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/05/2538
377 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/05/2538[First] 1 2 3 4 5  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
653754 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.