Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
378 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/05/2538
379 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/05/2538
380 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตราย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/06/2538
384 2538 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 27/10/2538
426 2540 วัตถุอันตราย คำสั่ง อย. Pre-marketing คำสั่ง อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 20/03/2540
440 2540 วัตถุอันตราย อย.เตือนประชาชนเลือกบริษัทกำจัดแมลง พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.เตือนประชาชนว่า สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวก แมลง มด หนู จัดเป็นวัตถุมีพิษ ซึ่งผู้ผลิตหรือนำเข้าต้องขออนญาตและขึ้นทะเบียนจาก อย. นอกจากนี้บริษัทหรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดแมลง มด หนู ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจจาก อย.ก่อนเช่นกัน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ สถานที่เก็บ ความรู้ความชำนาญของผู้ใช้สารเคมี วิธีป้องกันอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม หนังสือ ข่าว อย. ปี 2540 00/11/2540
456 2541 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ naphthalene รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 20/04/2541[First] 1 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 3
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
108208 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.