Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
457 2541 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ p-dichlorobenzene รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 20/04/2541
458 2541 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การยกเว้นการขึ้นทะเบียนและการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการลบหรือแก้คำผิด พ.ศ. 2541 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 20/04/2541
461 2541 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทางกระทรวงฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 27/05/2541
468 2541 วัตถุอันตราย คำสั่ง อย. Pre-marketing คำสั่ง อย. เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/07/2541
481 2541 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดให้มีแผ่นป้ายคำเตือนไว้ที่อุปกรณ์การผลิต บริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และบริเวณใกล้เคียง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 08/10/2541
535 2542 วัตถุอันตราย อย.จับมือภาคเอกชนอบรมบริษัทกำจัดแมลง หนู Pre-marketing อย.จับมือสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง จัดอบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาผู้ปฎิบัติงานและสถานที่มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2542 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ และปฎิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาและใช้สารเคมีวัตถุอันตรายอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่ใกล้เคียง หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/05/2542
549 2542 วัตถุอันตราย อย.แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศควบคุมวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข Pre-marketing อย.ได้ออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข เพิ่มเติมจำนวน 21 รายการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวน 7 รายการ เช่น วัตถุอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน กำจัดแมลงและสัตว์อื่น ๆ อาทิ โปรไทโอฟอส (Prothiofos) จ๊อดเฟนฟอส (Jodfenphos) ฯลฯ จัดเป็นวัตถุอันตรายขนิดที่ 2 ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเพื่อใช้บังคับตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/07/2542[First] 1 2 3 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 4
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
320420 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.