Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
592 2543 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 04/07/2543
686 2544 วัตถุอันตราย อย.เตือนภัย ระวังบริษัทเถื่อนไม่มีใบอนุญาตกำจัดปลวก พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตามที่มีป้ายโฆษณาบริษัทรับจ้างกำจัดปลวกเป็นจำนวนมาก ปิดไว้ที่เสาไฟฟ้าตามหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ ซึ่งบริษัทกำจัดปลวกเหล่านี้มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภายของผู้ใช้บริการ อย. ขอแนะนำหลักพิจารณาในการว่าจ้างบริษัทใดควรขอหลักฐานจากผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจาก อย. หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 9 17/11/2544
695 2545 วัตถุอันตราย วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในกิจการรับจ้างกำจัดแมลง Pre-marketing อย.เตือนผู้ประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลงในบ้านเรือน ห้ามนำสารเคมี 6 ชนิดได้แก่ อัลดริน,อาร์เซนิค ไตรออกไซด์,คลอเดน,ดีดีที,ดัลดริน และเฮมตาคลอร์ มาใช้ในการกำจัดแมลงให้ลูกค้าเป็นอันขาด เพราะสารดังกล่าวมีอันตรายอาจทำให้เกิดมะเร็งในมนษย์ โดยบางชนิดเป็นสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม อาจก่อปัญหาการปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ ซึ่งสารเคมีทั้ง 6 ชนิดนั้น อย.จัดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2545 00/02/2545
731 2545 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 179) พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2548 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/12/2545
732 2545 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 180) พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ที่ผู้อนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้า รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/12/2545
733 2545 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 181) พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสมที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/12/2545
744 2546 วัตถุอันตราย คำสั่ง อย. Pre-marketing คำสั่ง อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นก๊าซ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 20/03/2546[First] 3 4 5 6 7 8  [Last]  หน้าที่ : 6
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
986086 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.