Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
13 2514 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ วันที่ พ.ศ. 2514 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงฯ ระบุยาควบคุมพิเศษตามความใน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 19/04/2514
15 2515 ยา ระบุวัตถุที่เป็นยา Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ระบุวัตถุที่เป็นยา ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 12/12/2515
19 2518 ยา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มียาจำพวกลดอาการอักเสบ (Anti Inflammatory) หรือยาจำพวกระงับปวด (Analgesics) หรือยาจำพวกลดไข้ (Antipyretics) ผสมกับ ยาจำพวก คอร์ติโคสเตอร์รอยด์ (Corticosteroids) ที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้รับประทาน รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 26/09/2518
20 2519 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ วันที่ 5 ม.ค. 2519 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 05/01/2519
21 2519 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ วันที่ พ.ศ. 2519 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงฯ ระบุยาควบคุมพิเศษตามความใน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 05/01/2519
22 2519 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ วันที่ 4 ก.พ. 2519 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 04/02/2519
23 2519 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ วันที่ พ.ศ. 2519 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงฯ ระบุยาควบคุมพิเศษตามความใน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 04/02/2519[First] 1 2 3 4 5  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
229320 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.