Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
94 2529 ยา ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาในฉลาก-เอกสารกำกับยา-ข้อความคำเตือน Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความคำเตือน ฉบับที่ 5 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/08/2529
98 2530 ยา พ.ร.บ. ยา Pre-marketing กำหนดพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5 ) รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2530
99 2530 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 4 วันที่ 24 มี.ค. 2530 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 24/03/2530
101 2530 ยา ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาในฉลาก-เอกสารกำกับยา-ข้อความคำเตือน Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความคำเตือน ฉบับที่ 6 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 08/08/2530
102 2530 ยา ยาอันตราย Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 4 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 08/08/2530
107 2531 ยา ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาในฉลาก-เอกสารกำกับยา-ข้อความคำเตือน Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความคำเตือน ฉบับที่ 7 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 18/03/2531
122 2532 ยา อายุยาคลอแรมเฟนิคอล Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง อายุการใช้ของยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่ใช้สำหรับตา รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 23/05/2532[First] 2 3 4 5 6 7 8  [Last]  หน้าที่ : 5
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
541542 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.