Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
123 2532 ยา การนำเข้ายา Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532 ) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 28/05/2532
129 2532 ยา เพิกถอนทะเบียนตำรับยาปลอม Post-marketing ยาคลูวิดา-เอส27vแคปซูล ทะเบียนตำรับยาเลทที่20 362/2526 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีเอเบิ้ล เทรดดิ้งนำหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย เมื่อ อย. ได้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฎว่าปริมาณของสารออกฤทธิ์หรือส่วนผสมในอาหารมีปริมาณน้อยกว่าที่แจ้งไว้ในฉลากหรือตำรับที่ขึ้นทะเบียนไว้ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงสั่งให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยานับตั้งแต่วันที่2มิ.ย.2532เป็นต้นไป หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 11/07/2532
134 2532 ยา การควบคุมเพโมลีนให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2 Pre-marketing อย. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 58 กำหนดให้เพโมลีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 4 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ที่มีการกำกับดูแลเข้มงวดขึ้น เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทคล้ายกับยาม้า หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 31/08/2532
135 2532 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 5 วันที่ 22 ส.ค. 2532 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 22/08/2532
138 2532 ยา ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอลมีอายุการใช้งาน Pre-marketing เนื่องจากยาคลอแรมเฟนิคอลมีอายุการใช้งานสั้นมากสลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือแสง อย. ได้ออกประกาศฯเรื่องอายุการใช้งานของยาคลอแรมเฟนิคอล(Chloramphenicol) ที่ใช้สำหรับตาโดยกำหนดให้มีอายุใช้งานได้ไม่เกิน 18 เดือนนับจากวันที่ผลิต หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 06/09/2532
140 2532 ยา เพิกถอนทะเบียนตำรับยา Post-marketing อย. เริ่มทะยอยสั่งเพิกภอนทะเบียนตำรับยา ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปลอดภัยและไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ร่วมกันตามมาตรฐานทางการแพทย์ปัจจุบัน โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 10 วัน รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/09/2532
142 2532 ยา สธ. ออกระเบียบซื้อยาเฉพาะที่ได้ GMP Pre-marketing สธ. สนับสนุนการดำเนินการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practic หรือ GMP) ของ อย. โดยกำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด สธ. ซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้ GMP โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2534 หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 03/11/2532[First] 3 4 5 6 7 8 9  [Last]  หน้าที่ : 6
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
653753 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.