Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
823 2547 ยา/วัตถุออกฤทธิ์/ยาเสพติด วางกฎสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ 4 Pre-marketing อย.ได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตสถานที่ขายยาเป็นไปในแนวเดียวกัน อันมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะร้านขายยาที่ขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ต้องมีตู้หรือลิ้นชักสำหรับจัดเก็บวัตถุดังกล่าวแยกเป็นสัดส่วน ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2547 00/08/2547[First] 1  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
542642 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.